Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση στις 28/3/2021.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Δ/νση             : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ.                : 151 80 Μαρούσι ΤΑΧ. ΘΥΡ.        : 15106

email               : daa@gga.gov.gr

ΥΠΠΟΑ 19/02/2021

Α. Π.: 60208

Απάντηση στο έγγραφο: 60208

ΘΕΜΑ: Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Τεχνών Σάμπο  Κουράς Τσιδαόμπα στις 28/3/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Tου άρθρου 68 του Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ.7/Α΄/2018), «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.

β) Του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ.114/Α΄/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού …»

γ) Του άρθρου 109, του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/07/08/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

δ) Του Ν.3861/09-07-2010 (ΦΕΚ.112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

2) Του άρθρου 8 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν.4726/2020 (ΦΕΚ181/Α/2020) «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.»

  • Το άρθρο 142 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ148/Α΄/31-7-2020) «ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων-…».
  • Το άρθρο 28 του Ν.2725/99 όπως ισχύει.
  • Την παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.4726/2020.
  • Την ΥΠΠΟΑ/598899/27-10-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο επί των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4726/2020.
  • Το αρ.πτωτ.12/11-2-2021 έγγραφο της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ., περί πρόσκλησης σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28ης Μαρτίου 2021.
  • Το αρ.πρωτ.13/12-2-2021 έγγραφο της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/60208/15-2-2021, περί επικύρωσης καταλόγου σωματείων μελών με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επικύρωση του καταλόγου των οκτώ ( 8 ) σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Τεχνών Σάμπο Κουράς Τσιδαόμπα στις 28/3/2021, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020 .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ