4ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Εκ μέρους της Πρόεδρου της Επιτροπής αθλητών της ΕΟΕ κυρίας Βασιλικής Μιλλούση,σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 4ου διαδικτυακού σεμιναρίου της Επιτροπής Αθλητών, με θέμα “Social media τα υπέρ και τα κατά” το οποίο θα χωριστεί σε 2 μέρη.

Το μέρος Α θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στις 19.00.

Μπορείτε να βρείτε το link για το μέρος Α  στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ4ODQ3ZmUtMjI5Mi00YTJhLTgwOTgtZGNmYzYwYWNhYzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Και το μέρος Β θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 στις 19.00.

Μπορείτε να βρείτε το link για το μέρος Β  στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYwODU1NGMtNjJiMS00MmQwLTgwYzMtZjM1MWFkZWE0ODc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d