Κανονισμός Σάμπο

Hellenic Sambo Kurash Federation

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΔΙΑ ΣΑΜΠΟ,
ΚΟΥΡΑΣ , ΤΣΙΔΑΟΜΠΑ

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΜΠΟ

Στους επίσημους Κανονισμούς διαφωτίζονται τα πιο σημαντικά ζητήματα της διαιτησίας και της
οργάνωσης των αγώνων, οι δραστηριότητες των επιτροπών διαιτησίας.
Η έκδοση προορίζεται για τους διοργανωτές, διαιτητές, προπονητές καθώς επίσης στον ευρύ κύκλο
των αθλητών.
Οι κανονισμοί προορίζονται για την υποχρεωτική διοίκηση, στην διοργάνωση και την διεξαγωγή των
αγώνων Σάμπο
από την 1 Ιανουαρίου του 2002
Κεφάλαιο 1
Ο χαρακτήρας και οι τρόποι τέλεσης των αγώνων.
Άρθρο 1: Ο χαρακτήρας των αγώνων
1. Ως προς τον χαρακτήρα οι αγώνες διαιρούνται σε: α)
ατομικούς
β) ομαδικούς
γ) ατομικό-ομαδικούς
δ) ανοιχτή παλαίστρα (ταξινομικοί)
2. Ο χαρακτήρας των αγώνων καθορίζεται από την Προκήρυξη των αγώνων
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. (βλ. το παράρτημα 1)
3. Στους ατομικούς αγώνες καθορίζονται μόνο οι ατομικές διακρίσεις και οι
θέσεις των αθλητών στις δικές τους κατηγορίες βάρους.
4. Στους ομαδικούς αγώνες οι ομάδες συναντιούνται μεταξύ τους, και από τα
αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών καθορίζονται οι θέσεις των ομάδων.
5. Στους ατομικό- ομαδικούς αγώνες καθορίζονται οι ατομικές θέσεις των
συμμετασχόντων και η θέση της ομάδας καθορίζεται σε σχέση
με τις
ατομικές διακρίσεις των αθλητών της σε αναλογία με την Προκήρυξη των
Αγώνων.
6. Στην<< ανοιχτή παλαίστρα>> δεν καθορίζονται οι ατομικές και ομαδικές
θέσεις, τα αποτελέσματα των αθλητών υπολογίζονται για την αύξηση
ή επιβεβαίωση της αθλητικής τους ειδίκευσης.
Άρθρο 2: Συστήματα και τρόποι διεξαγωγής αγώνων
1 Στην τέλεση των αγώνων οι αθλητές μετέχουν σε μια ομάδα ( σύστημα χωρία
pool διαχωρισμούς σε υποομάδες) ή κατά την διαδικασία της κλήρωσης διαχωρίζονται σε
υποομάδες ( το σύστημα
με υποομάδες).Για την τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητο να
αναφερθεί η αρχή, σύμφωνα με την οποία οι καλύτεροι παλαιστές Σάμπο, περνάνε στο επόμενο
γύρο των αγώνων και οι χειρότεροι αποκλείονται. Οι αγώνες διαχωρίζονται σε προκριματικούς και
τελικούς.
2.Στα όρια κάθε γύρου οι αγώνες μπορούν να διεξάγονται με τον έναν από
τους δύο τρόπους:
α) κυκλικός, όταν ο κάθε συμμετέχων αθλητής αγωνίζεται με όλους στο γκρουπ τους β) με τον
αποκλεισμό των συμμετεχόντων, που έχουν πάρει τον αριθμό των ηττών, καθορισμένο από την
Προκήρυξη των Αγώνων
3.Η σειρά των συναντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων ( ομάδες) προσδιορίζεται
με την κλήρωση και το επιλεγμένο σύστημα και τρόπο τέλεσης των αγώνων.

Κατηγορίες Άνδρες Γυναίκες
Παίδων Β’ – Κορασίδων Β’ 11-12χ 11-12 χρονών
Παίδων Α’- Κορασίδων Α’ 13-14 13-14
Εφήβων – Νεανίδων B´ 15-16 15-16
Νέων Ανδρών- Νέων
Γυναικών
17-18 17-18
Ανδρών-Γυναικών 19 και άνω 19 και άνω
Βετεράνων 35-39, 40-44,
45-49, 50-54, 55-59, 60-65,65 και
άνω

3
4.Το σύστημα και ο τρόπος τέλεσης των προκριματικών αγώνων και του τελικού πρέπει να
αναφέρονται στην προκήρυξη.
5.Στα παραρτήματα 2,3,4,5,6 περιγράφονται τα συστήματα με διάφορες εκδοχές συνδυασμού των τρόπων
τέλεσης των προκριματικών και τελικών αγώνων, περιγράφονται επίσης και οι τρόποι τέλεσης των
ομαδικών συναντήσεων , από τα αποτελέσματα των οποίων προσδιορίζονται οι θέσεις στους ομαδικούς
αγώνες.
Κεφάλαιο 2
Οι συμμετέχοντες των αγώνων
Άρθρο 3. Οι ηλικιακές κατηγορίες των συμμετεχόντων.
Διαχωρίζονται οι εξής ηλικιακές κατηγορίες:
Άρθρο 4. Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.
1. Η Προκήρυξη Αγώνων υποδεικνύει το δικαίωμα συμμετοχής του
αθλητή στους αγώνες, την αθλητική τους κατάταξη, ειδίκευση και την ηλικία τους, καθώς επίσης
και τον κατάλογο
απαρίθμηση) των παρουσιαζομένων εγγράφων για την επιτροπή
ταυτοπροσωπίας.
2. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται με την καθιερωμένη φόρμα
(παράρτημα7) με υποχρεωτική ύπαρξη των θεωρημένων με σφραγίδες υπογραφών του αλυτάρχη, του
προπονητή και του γιατρού, που πιστοποιούν την αντίστοιχη ετοιμότητα των συμμετεχόντων. Η
προθεσμία παρουσίασης της προσωρινής δήλωσης συμμετοχής αναφέρεται στην Προκήρυξη Αγώνων.
Η οριστική τελική δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή Ταυτοπροσωπίας από
τον αρχηγό της αποστολής όχι αργότερα από 2 ώρες πριν την έναρξη της ζύγισης.
3. Η άδεια συμμετοχής των αθλητών στους αγώνες πραγματοποιείται από
την Επιτροπή της Ταυτοπροσωπίας που αποτελείται από τον εκπρόσωπο διοργανωτών, τον υπεύθυνο
διαιτησίας ή τον βοηθό του, γραμματέα αγώνων, γιατρό, τα μέλη της επιτροπής, οι οποίοι ελέγχουν τις
δηλώσεις συμμετοχής και τα έγγραφα των αθλητών αν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της Προκήρυξης
Αγώνων.
4. Η άδεια συμμετοχής των αθλητών πραγματοποιείται σύμφωνα με την
προκήρυξη για τους αγώνες,
αλλά επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή
κατηγορία των συμμετασχόντων αθλητών οι αθλητές Σάμπο, που έχουν το κοντύτερο προς τα κάτω
έτος γέννησης.

5. Οι αθλητές, που έχουν κλείσει την ηλικία των 18 ετών έχουν το δικαίωμα
συμμετοχής σε αγώνες για ενήλικους.
Άρθρο 5. Οι κατηγορίες βάρους
Οι συμμετέχοντες διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες βάρους

Παίδες Α’&Β’
Κορασίδες Α’&Β’
Έφηβοι
Νεανίδες Β’
ΝΑ-ΝΓ Νέοι- Νεανίδες
Άνδρες-Γυναίκες
Βετεράνοι
Ανδ. Γυν. Ανδ. Γυν. Ανδ. Γυν. Ανδ. Γυν. Ανδ.
48
52
56
60
65
70
75
81
87
+87
40
44
48
52
56
60
65
70
75
+75

52
57
62
68
74
82
90
100
+100

48
52
56
60
64
68
72
80
+8062
68
74
82
90
100
+100
35
38
42
46
49
50
54
59
65
71
+71
34
37
40
43
47
51
55
59
65
+65
42
46
50
55
60
66
72
78
84
+84
38
41
44
48
52
56
60
65
70
+70

Στην κατηγορία Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών και Ανδρών – Γυναικών μπορούν να
διεξάγονται αγώνες για ανάδειξη Πρωταθλητή ανοιχτής κατηγορίας. Το ελάχιστο
βάρος των συμμετεχόντων αναφέρεται στην Προκήρυξη.
Άρθρο 6. Ζύγιση των συμμετεχόντων

1. Η διαδικασία ζύγισης έχει ως στόχο να αναγραφεί η αντιστοιχία του
βάρους, του αθλητή στα όρια μιας από τις κατηγορίες βάρους. Ο
συμμετέχων έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στους συγκεκριμένους αγώνες μόνο
στην κατηγορία του βάρους, που καθορίστηκε γι’ αυτόν στην ζύγιση.
2. Η σειρά και ο χρόνος της ζύγισης αναφέρεται στην Προκήρυξη. Ο
αθλητής , που άργησε ή δεν παρουσιάστηκε στη ζύγιση απορρίπτεται από
τους αγώνες. Κατά την διάρκεια 1 ώρας πριν την έναρξη της ζύγισης των
συμμετασχόντων στους αθλητές προσφέρεται το δικαίωμα να ελέγχουν το
βάρος τους στις ζυγαριές που θα γίνει η επίσημη ζύγιση. Η ζύγιση γίνεται 1
φορά την πρώτη μέρα των αγώνων ή την προηγούμενη και διαρκεί 1 ώρα.
Εάν η ζύγιση γίνεται την ημέρα των αγώνων, αρχίζει τουλάχιστον 2 ώρες
πριν την έναρξη των αγώνων. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν περισσότερες
από μια ζυγαριές ( ανάλογα με την ανάγκη), συνάμα οι συμμετέχοντες της
ίδιας κατηγορίας βάρους πρέπει να ζυγίζονται στην ίδια ζυγαριά.

.
.

5
συμμετασχόντων στους αθλητές προσφέρεται το δικαίωμα να ελέγχουν το
βάρος τους
στις ζυγαριές που θα γίνει η επίσημη ζύγιση. Η ζύγιση γίνεται 1 φορά
την πρώτη μέρα των αγώνων ή την προηγούμενη και διαρκεί 1 ώρα. Εάν η ζύγιση
γίνεται την ημέρα των αγώνων, αρχίζει τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη των
αγώνων. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μια ζυγαριές (
ανάλογα με την ανάγκη), συνάμα οι συμμετέχοντες της ίδιας κατηγορίας βάρους
πρέπει να ζυγίζονται στην ίδια ζυγαριά.
Η ζύγιση εκτελείται από την Επιτροπή Ζύγισης η οποία στελεχώνεται από την ομάδα
διαιτητών, που καθορίζεται από τον υπεύθυνο Διαιτησίας, και αποτελείται από:
Βοηθός υπεύθυνου Διαιτησίας εκπρόσωπος της γραμματείας των αγώνων, γιατρός,
2-3 διαιτητές.
3. Πριν την ζύγιση όλοι οι συμμετέχοντες δέχονται εξωτερικό γιατρικό
έλεγχο από τον γιατρό των αγώνων. Οι συμμετέχοντες ζυγίζονται σε ίδιο
δωμάτιο
με μαγιό.

4. Στη ζύγιση ο συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει ένα έγγραφο με
φωτογραφία, που επιβεβαιώνει την ταυτότητά του, την ιατρική βεβαίωση και
το δελτίο αθλητή.
5. Τα αποτελέσματα ζύγισης μπαίνουν στο φύλλο ζύγισης (βλ. παράρτημα
8) το οποίο προσυπογράφουν όλα τα μέλη της Επιτροπής Ζύγισης.

Άρθρο 7. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετασχόντων
1. Ο συμμετέχων υποχρεούται ;
α) Να τηρεί αυστηρά τους Κανονισμούς, το Πρόγραμμα, την Προκήρυξη
Αγώνων
β) Να εκτελεί τις απαιτήσεις των Διαιτητών
γ) Να εμφανίζεται αμέσως στην παλαίστρα, μόλις κληθεί από την επιτροπή
Διαιτησίας.
δ) Σε περίπτωση μη ικανότητας συνέχισης του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο, να
ενημερωθεί αμέσως η επιτροπή των Διαιτητών.
ε) Οι αντίπαλοι να ανταλλάσσουν χειραψίες πριν και μετά τον αγώνα.
στ) Να είναι ορθός απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες, διαιτητές, στους
διοργανωτές καθώς επίσης και στους θεατές.
ζ) Να αγωνίζονται ξυρισμένοι ή με κοντό μούσι πολλών ημερών, τα νύχια πρέπει
να είναι κομμένα βαθιά, με καθαρή (παστρική) εμφάνιση που να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των κανονισμών Σάμπο.
2. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα :
α) Να απευθύνεται στους διαιτητές μέσω του αρχηγού της αποστολής, κατά την
διάρκεια διεξαγωγής ατομικών αγώνων ( σε περίπτωση απουσία του αρχηγού της
αποστολής) να απευθύνονται άμεσα στον Υπεύθυνο Διαιτητή.
β) 1 ώρα πριν την έναρξη της ζύγισης, να ελέγχει το βάρος του στις ζυγαριές επίσημης
ζύγισης.

6
γ) Να λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες εγκαίρως: Το Πρόγραμμα των Αγώνων,
τις αλλαγές στο Πρόγραμμα των Αγώνων, την σύνθεση των ζευγαριών του προσεχή
γύρου, τα αποτελέσματα των αγώνων.
δ) Κατά την διάρκεια ενός αγώνα να χρησιμοποιήσει 3 λεπτά για τη
απαραίτητη ιατρική βοήθεια.
Άρθρο 8. Η στολή του αθλητή
1. Η εμφάνιση του αθλητή: μπουφάν, παλαιστικά παπούτσια Σάμπο, μαγιό.
Επιπλέον , για τους αθλητές προστατευτικό μη μεταλλικό, επίδεσμος, και για
τις αθλήτριες σουτιέν και ολόσωμο μαγιό. Το μπουφάν για Σάμπο είναι κόκκινο
και μπλε με ειδική κάλυψη και η ζώνη του φτιάχνεται από βαμβακερό ύφασμα.
Τα μανίκια του μπουφάν πρέπει να φτάνουν ως τους καρπούς του χεριού, το
φάρδος του μανικιού πρέπει να εξασφαλίζει ένα ξέφωτο (ή ξάνοιγμα) ανάμεσα
στο ύφασμα και το χέρι. Για να φορεθεί η ζώνη στην ευθεία της μέσης γίνονται
2 ανοίγματα
5 εκατοστών μπροστά και πίσω από την πλαϊνή ραφή. Η ζώνη
πρέπει να μπαίνει σε αυτό το άνοιγμα, δύο φορές να περιτυλίγει και να
εφαρμόζει καλά στο σώμα και να δένεται μπροστά με κόμπο, που σταθεροποιεί
και τους δυο γύρους. Οι άκρες της δεμένης ζώνης δεν πρέπει να είναι πάνω από
15 εκατοστών. Το μήκος της στολής από την μέση και κάτω πρέπει να είναι 20-
25 crn . σε όλους τους επίσημους αγώνες επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών
μόνο με την πατέντα FIAS. Τα παλαιστικά παπούτσια φτιάχνονται από μαλακό
δέρμα και παρουσιάζουν ενδύματα με μαλακή λεία σόλα. Όλες οι ραφές
γίνονται προς τα μέσα. Ο αστράγαλος και η φτέρνα στο σημείο της άρθρωσης
του μεγάλου δαχτύλου προστατεύονται με λεπτό κετσεδένιο στρώμα καλυμμένο
από πάνω με δέρμα. Τα μαγιό των αθλητών Σάμπο φτιάχνονται από μάλλινο,
ημιμάλλινο και συνθετικό μονόχρωμο τρικό – κόκκινο
ή μπλε. Στο πάνω τους
σημείο φτάνουν μέχρι τη μέση και στο κάτω μέρος πρέπει να καλύπτουν το
πάνω 1/3 του γοφού.
2.Οι αθλητές βγαίνουν στην παρέλαση και στη βράβευση στην
αθλητική εμφάνιση της ομάδας τους.
3.Απαγορεύεται κατά την διάρκεια του αγώνα να φοράει ο αθλητής
δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, αλυσίδες και
άλλα μεταλλικά
αντικείμενα, που μπορούν να γίνουν η αιτία για τραυματισμό.
Άρθρο 9 Εκπρόσωποι, προπονητές και αρχηγοί των ομάδων
1.Μεσολαβητής ανάμεσα στην επιτροπή των διαιτητών και τους αθλητές
υφίσταται ο αρχηγός της αποστολής. Εάν η ομάδα δεν έχει ειδικό αρχηγό
αποστολής, τις υποχρεώσεις του εκτελεί ο προπονητής
ή ο αρχηγός της
ομάδας.
2.Ο αρχηγός της αποστολής είναι υπεύθυνος για την πειθαρχία των
συμμετεχόντων και εξασφαλίζει ακριβή εμφάνιση των αθλητών στους
αγώνες.

7
3.ο αρχηγός της αποστολής συμμετέχει στην κλήρωση, παρευρίσκεται
στη συνδιάσκεψη της διαιτητικής επιτροπής εάν εκείνη γίνεται μαζί με
τους αρχηγούς των αποστολών.
4.Ο αρχηγός της αποστολής έχει το δικαίωμα να κάνει γραπτή και
προφορική ένσταση (βλ. σελ. 37) προς τον Υπεύθυνο Διαιτητή, που
αποδεικνύεται με παραπομπή στο άρθρο και σημείο των κανονισμών.
5.Απαγορεύεται ο αρχηγός της αποστολής, προπονητής και αρχηγός της
ομάδας να παρεμβαίνουν στις εντολές των διαιτητών και των διοργανωτών των
αγώνων.
6.Κατά την διάρκεια των αγώνων ο αρχηγός της αποστολής πρέπει να
παραβρίσκεται στην ειδική θέση για τους αρχηγούς των αποστολών.
7.Ο αρχηγός της αποστολής ( ο προπονητής της ομάδας) δεν έχουν το δικαίωμα
να κάνουν ταυτόχρονα και διαιτησία στους συγκεκριμένους αγώνες.
8.Ο αρχηγός της αποστολής μπορεί να αποκλειστεί από την θέση του
ως αρχηγός σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεών του.
Κεφάλαιο 3. Η Επιτροπή Διαιτησίας.
Άρθρο 1 Ο. Η σύνθεση της Επιτροπής Διαιτησίας.
1. Συγκροτείται με την απόφαση της αντίστοιχης Ομοσπονδίας Σάμπο
2.Αποτελείται από: κεντρική επιτροπή διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.)- Υπεύθυνος
Διαιτησίας, βοηθοί του Υπεύθυνου Διαιτησίας, υπεύθυνοι των ταπών,
γραμματέας διοργάνωσης, διαιτητές, κριτές, διαιτητές- χρονομετρητές,
γραμματείς, εκφωνητής, προσωπικό διοργάνωσης, σχολιαστές, γιατροί, ο
διοικητής κτλ. ( ο αριθμός των διαιτητών και του προσωπικού διοργάνωσης
αναφέρεται στο παράρτημα 13).
3.Η διαιτησία του αγώνος διεξάγεται από: υπεύθυνος του ταπί, διαιτητής,
κριτής , διαιτητής – χρονομετρητής, τεχνικός γραμματέας και εκφωνητής.
4.Τις ενέργειες των αθλητών κατά την διάρκεια του αγώνα βαθμολογεί
( αξιοποιεί) η ουδέτερη τριάδα των διαιτητών: υπεύθυνος του ταπί,
διαιτητής και κριτής, που εκπροσωπούν 3 διαφορετικές ομάδες. Ο καθένας
τους βαθμολογεί
τις ενέργειες των αθλητών ανεξάρτητα και σε περίπτωση
έντασης και αμφισβητήσιμων στιγμών είναι υποχρεωμένος να αποδείξει
την απόφασή του με επιχειρήματα που αντιστοιχούν στους Κανονισμούς.
5.Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να έχει τη στολή του διαιτητή,
ταυτότητα του διαιτητή, άδεια διαιτησίας, τους Κανονισμούς και
σφυρίχτρα . η στολή αποτελείται από λευκό πουκάμισο με διαφορετικά
μανίκια ( το αριστερό μανίκι κόκκινο και το δεξί μπλε), από λευκό
παντελόνι, κάλτσες και αθλητικά παπούτσια. Στο αριστερό στήθος – το
σήμα του διαιτητή της αντίστοιχης κατηγορίας.

8
Άρθρο 11. Ο υπεύθυνος Διαιτησίας
1.Ο Υπεύθυνος Διαιτησίας καθοδηγεί τους αγώνες και είναι υπεύθυνος για την
τέλεσή τους με βάση το καταστατικό και τους κανονισμούς ενώπιον της
διοργανώτριας των αγώνων και της αντίστοιχης Ομοσπονδίας Σάμπο.
2.Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Διαιτησίας είναι τα
ακόλουθα:
α) να ελέγχει την ετοιμότητα του χώρου, εξοπλισμού, την ανταπόκρισή τους στις
απαιτήσεις του Κανονισμού, να συντάσσει το πρακτικό λήψης του χώρου διεξαγωγής
των αγώνων ( παράρτημα 12), καθώς επίσης και να βεβαιωθεί για την ύπαρξη των
απαραιτήτων εγγράφων .
β) να καθορίζει την επιτροπή των Διαιτητών για την ζύγιση. γ)
να εκτελεί την κλήρωση.
δ) να εγκρίνει το πρόγραμμα τέλεσης των αγώνων.
ε) να κατατάσσει (μοιράζει) τους διαιτητές ανά ομάδες για συγκεκριμένα
ταπί.
στ) να εκτελεί συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαιτησίας με την συμμετοχή των αρχηγών
αποστολών (εκπροσώπων) πριν την έναρξη των αγώνων ( για την ανακοίνωση του
Προγράμματος και της σειράς λειτουργίας της Επιτροπής Διαιτησίας) και καθημερινά
μέχρι την λήξη των αγώνων ( για την συζήτηση περί της διεξαγωγής των αγώνων, των
αποτελεσμάτων της ημέρας), καθώς επίσης και στις περιπτώσεις, που αυτό απαιτείται
κατά την διεξαγωγή των
αγώνων.
ζ) να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ως προς την απόκλιση, και αν χρειαστεί, και
την διόρθωση των λαθών, που έχουν γίνει από τους διαιτητές.
η) εγκαίρως να λαμβάνεται η απόφαση σε σχέση με
τις αιτήσεις και τις ενστάσεις,
που γίνονται εκ μέρους των εκπροσώπων ( προπονητών, αρχηγών ομάδων) σύμφωνα με
το άρθρο 37.
θ) να καθορίζεται η σύνθεση των ζευγαριών των τελικών αγώνων και να ορίζονται
ομάδες διαιτητών για την διεξαγωγή τους.
ι) αξιολόγηση του κάθε μέλους της Επιτροπής Διαιτησίας (υπολογίζοντας τη
γνώμη του άμεσου αρχηγού της) με σύστημα 5 βαθμών. ια) σε 3 μέρες να δοθεί η
αναφορά (βλ. παράρτημα 10) στην διοργανώτρια των αγώνων.
.
.
3. Ο Υπεύθυνος Διαιτησίας έχει το δικαίωμα να:
α) αναβάλλει τους αγώνες, εάν κρίνει ακατάλληλα τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων,
τον εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς.
β) να διακόψει ένα αγώνα, να ανακοινώσει διάλειμμα ή να σταματήσει τους αγώνες
σε περίπτωση αρνητικής τροπής, που δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
γ) να εισάγει αλλαγές στο Πρόγραμμα σε περίπτωση έσχατης ανάγκης. δ)
να αλλάξει τα καθήκοντα των διαιτητών κατά την διάρκεια του αγώνα. ε) να
αποκλείσει τους διαιτητές που κάνουν παραβάσεις και δεν πληρούν
τα καθήκοντά τους, μέσω αναφοράς ή ειδοποιώντας την Επιτροπή Διαιτησίας της
Αντίστοιχης Ομοσπονδίας .
στ) να κάνει παρατήρηση (ή να αποκλείσει την τήρηση των καθηκόντων τους)
στους εκπροσώπους, προπονητές ή αρχηγούς ομάδων, στις περιπτώσεις ανωτέρας
βίας, αντιπαράθεσης με τους διαιτητές, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις
αδικαιολόγητων ενστάσεων εκ μέρους τους.
ζ) να καθυστερήσει την ανακοίνωση της αξιολόγησης της τεχνική λαβής ή του
αποτελέσματος του αγώνα, εάν οι διαιτητές διαφωνούν. Επίσης, εάν αυτός

9
διαφωνεί με την απόφασή τους για την περαιτέρω συζήτηση και λήψη τελικής
απόφασης.
η) να ανακοινώσει την τελική απόφαση ως προς την βαθμολόγηση της τεχνικής
ενέργειας
ή του αποτελέσματος του αγώνα σε αμφισβητήσιμες περιπτώσεις, εάν η
άποψη του Υπευθύνου Διαιτησίας υποστηρίζεται τουλάχιστον από ένα μέλος της
Υποεπιτροπής.
θ) να αλλάξει την σειρά των συναντήσεων στους τελικού, εάν παρουσιαστεί
αναγκαιότητα.
4.Ο Υπεύθυνος Διαιτησίας δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει την Προκήρυξη
των Αγώνων, ούτε να αποκλείσει
ή να αντικαταστήσει τους διαιτητές κατά την
διάρκεια του αγώνα.
5.Οι συμμετέχοντες διαιτητές, εκπρόσωποι και οι προπονητές υποχρεούνται να
υπακούουν στις διαταγές του Υπεύθυνου Διαιτησίας.
6.με την εντολή του Υπεύθυνου Διαιτησίας. τα καθήκοντά του μπορούν να
ανατεθούν στον αντικαταστάτη (βοηθό) του ή σε ένα από τους υπεύθυνους του
ταπί.
Άρθρο 12. Γραμματέας Αγώνων.
1. Ο Γραμματέας αγώνων καθοδηγεί την λειτουργία της Γραμματείας Αγώνων.
2. Ο Γραμματέας Αγώνων:
α) είναι μέλος των επιτροπών ελέγχου ταυτοπροσωπίας και ζύγισης. β)
συμμετέχει στην τέλεση της κλήρωσης.
γ) συντάσσει το Πρόγραμμα και το σχέδιο τέλεσης των αγώνων. δ)
συμπληρώνει τα φύλλα αγώνων
ε) συντάσσει την σειρά συναντήσεων των αθλητών σε γύρους.
στ) καταγράφει τις διαταγές και τις αποφάσεις του Υπεύθυνου Διαιτησίας ..
ζ) παρουσιάζει στον Υπεύθυνο Διαιτησίας τα αποτελέσματα των αγώνων για την
έγκριση και τα απαραίτητα δεδομένα για την τελική αναφορά.
η) δίνει πληροφορίες στους εκπροσώπους, σχολιαστές και
δημοσιογράφους με την άδεια του Υπευθύνου Διαιτησίας.
3. Ως βοηθός του Γραμματέα Αγώνων ορίζεται ένας από τους γραμματείς.
Άρθρο 13. Υπεύθυνος ταπί
1.Ο Υπεύθυνος ταπί στη διαιτησία ενός αγώνα κάθεται στο τραπέζι της
διαιτησίας και καθοδηγεί την Επιτροπή Διαιτησίας.
2. Ο Υπεύθυνος ταπί:
α) συγκροτεί τις ομάδες διαιτητών για τους αγώνες με την άδεια του Υπεύθυνου
Διαιτησίας.
β) προσκαλεί στο ταπί και παρουσιάζει τους συμμετέχοντες, επίσης ανακοινώνει
τα αποτελέσματα ( σε περίπτωση απουσίας του σχολιαστή)
γ) αξιολογεί τις ενέργειες των αθλητών και τις περιστάσεις, συνοδεύοντας αυτό με
αντίστοιχες χειρονομίες (βλ. παράρτημα 15), και, υπολογίζοντας την γνώμη της
πλειοψηφίας της Υποεπιτροπής Διαιτησίας (τριάδας), ανακοινώνει την τελική απόφαση .