FAQs

Frequently Asked Questions


1. Ο Εσωτερικός κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του Νόμου 2725/99, τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τους κανονισμούς- αποφάσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σάμπο, Κουράς και Τσιδαόμπα αντίστοιχα και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.). 2. Συντάσσεται από το Δ.Σ. και ψηφίζεται από την Γ.Σ. 3. Υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού. 4. Η τήρηση των περιλαμβανομένων κανόνων είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία, τις Ενώσεις αθλητικών σωματείων και τις Τοπικές Επιτροπές που υπάγονται στην Ομοσπονδία. 5. Σε περίπτωση παράλειψης ή αμφισβήτησης περιεχομένου τινός στον παρόντα Κανονισμό εφαρμογή έχει ο Νόμος και το Καταστατικό. 6. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Τεχνών Σάμπο, Κουράς, Τσιαδαόμπα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων των αθλημάτων του ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΑΣ, ΤΣΙΔΑΟΜΠΑ. Με τις προκηρύξεις που καταρτίζει η Ομοσπονδία καθορίζονται οι γενικές διατάξεις για την διεξαγωγή των αγώνων τα οποία περιλαμβάνουν: προγράμματα, όροι συμμετοχής των σωματείων και των αθλητών, τόπος διεξαγωγής των αγώνων, έπαθλα, ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, οι ημερομηνίες των αγώνων κλπ. 7. Σε περίπτωση ανάγκης για εναρμόνιση του παρόντος Κανονισμού με επιβαλλόμενες αλλαγές σε κανόνες, τεχνικούς όρους και διαδικασίες από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σαμπο (FIAS) ή την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κουράς(IKA) ή αλλαγές σε επουσιώδεις διατάξεις των περιεχομένων του, το Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 των Μελών του, δύναται να προβαίνει στη προσωρινή τροποποίηση των αντιστοίχων διατάξεων του Κανονισμού αυτού. 8. Ο Κανονισμός αυτός εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σάμπο, Κουράς, Τσιδαόμπα στις 25/9/2002 και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευσή της Ομοσπονδίας στις 13/10/2002. 9. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. ή η Ομοσπονδία, εννοείται η Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Τεχνών Σάμπο, Κουράς, Τσιαδαόμπα όπου αναφέρεται το Δ.Σ., εννοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της και ‘όπου αναφέρεται η Γ. Σ., εννοείται η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Τεχνών Σάμπο, Κουράς, Τσιδαόμπα. 10. Για την ακριβέστερη παρουσίαση της ύλης του Κανονισμού στο τέλος αυτού παρατίθεται λεπτομερής και διεξοδική ανάλυση των Κανονισμών Διεξαγωγής Αγώνων κάθε αθλήματος
α) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων Ομοσπονδίας θεσπίζεται πειθαρχικό δίκαιο για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες της Αθλητικής Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. 2. Η Δικαστική Επιτροπή διορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αποτελείται από τρία(3) μέλη και συγκεκριμένα από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ως πρόεδρο, τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Δ.Σ. ως γραμματέα και τον νομικό σύμβουλο ως μέλος. 3. Η αρμοδιότητα της επιτροπής αυτής είναι να επιβάλλει, μεταρρυθμίζει ή διαγράφει ποινές σε σωματεία ή φυσικά πρόσωπα και να εκδικάζει τις εφέσεις των προηγούμενων επί των ποινών των σωματείων – μελών. 4. Επιλαμβάνεται των υποθέσεων μόνο μετά από παραπομπή του Δ.Σ. και οι αποφάσεις της υπόκεινται στην επικύρωση του Δ.Σ. μετά από την οποία είναι δεσμευτικές για τα σωματεία. 5. Στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής τηρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της λαμβάνονται μετά από εξέταση κάθε χρήσιμου στοιχείου ή μάρτυρα και απολογία του κατηγορούμενου. Παρέχουν δε πλήρη αιτιολογία. 6. Οι επικυρωτικές αποφάσεις προσβάλλονται ενώπιον του ΑΣΑΕΔ. 7. Σε περίπτωση που ο τιμωρημένος δικαιωθεί από το ΑΣΑΕΔ, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τον αποκαταστήσει ανάλογα στην επόμενη συνεδρίασή του. β) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. 2. Προσωρινός αποκλεισμός απ’ τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους. 3. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση δεόντως αιτιολογημένη, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των αντιπροσώπων-μελών, μπορεί να διαγράψει από τη δύναμη της το Σωματείο. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής σωματείου, οι αθλητές αυτού μπορούν να μεταγραφούν ελεύθερα σε άλλο Σωματείο της προτιμήσεώς τους. γ) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 1. Για κάθε φύσεως παραπτώματα που διαπράττονται από μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. , οι ποινές επιβάλλονται αποκλειστικά και μόνον από το Δ.Σ. χωρίς ανάμιξη της Δικαστικής Επιτροπής. 2. Το Δ.Σ.. έχει την υποχρέωση να ασχοληθεί με οποιοδήποτε παράπτωμα μέλους του, εφ’ όσον αυτό καταγγελθεί εγγράφως από κάποιο Σωματείο Μέλος της Ομοσπονδίας ή έχει διαπιστωθεί από τουλάχιστον τρεις (3) Συμβούλους του ΔΣ. 3. Για την επιβολή ποινής θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 4. Οι ποινές αυτές είναι: i) Προφορική επίπληξη. ii) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία iii) Παραπομπή του φακέλου του μέλους Ε.ΦΙ.Π για την επιβολή απ’ αυτήν των νόμιμων κυρώσεων γ) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 1. Προφορική επίπληξη 2. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία 3. Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες Εσωτερικού από ένα 1-3 χρόνια 4. Αποκλεισμός συμμετοχής σε διεθνής αγώνες από ένα 1-3 χρόνια 5. Οριστικός αποκλεισμός από τους αγώνες και διαγραφή από το μητρώο της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. 6. Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π, για την επιβολή απ’ αυτήν των νόμιμων κυρώσεων 7. Εισήγηση προς τη Ε.Ο.Ε./ Δ.Ο.Ε. σε περίπτωση υποτροπής σε αδικήματα χρήσης απαγορευμένων ουσιών και χρησιμοποίησης απαγορευμένων μεθόδων για την αύξηση της αθλητικής του ικανότητας. 8. Ποινές που επιβάλλονται στους αθλητές από τα Σωματεία στα οποία αυτοί ανήκουν πρέπει να ανακοινώνονται στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την έκδοσή της σε αυτόν που τιμωρήθηκε. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να τις επικυρώσεις εφόσον δεν έχουν προσβληθεί νόμιμα. Ποινές που επιβάλλονται από το Σωματείο και επικυρώνονται σύμφωνα με τα πιο πάνω δεν ανακαλούνται δ) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 1. Έγγραφη επίπληξη 2. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία 3. Προσωρινός αποκλεισμός παρουσίασης του από τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους. 4. Οριστικός αποκλεισμός του και από όλους τους αγώνες του Εσωτερικού και Εξωτερικού. 5. Προσωρινή παύση άσκησης των καθηκόντων του, που δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το διάστημα του ενός (1) έτους. 6. Στην περίπτωση του προπονητή της Εθνικής ομάδας, περικοπή των αποδοχών του για τριάντα (30) ημέρες. 7. Στην περίπτωση του προπονητή της Εθνικής ομάδας, διακοπή του συμβολαίου του με την Ομοσπονδία. 8. Οριστική διαγραφή από τον κατάλογο προπονητών της Ομοσπονδίας. 9. Παραπομπή του προπονητή που τιμωρήθηκε στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή απ’ αυτήν των νόμιμων κυρώσεων. ε) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 1. Έγγραφη επίπληξη 2. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία 3. Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους. 4. Οριστική διαγραφή από το Μητρώο Διαιτητών της Ομοσπονδίας και πρόταση προς την Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τη διαγραφή του από τα Μητρώα Διεθνών Διαιτητών 5. Παραπομπή του τιμωρημένου διαιτητή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή απ’ αυτήν των νόμιμων κυρώσεων. στ) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 1. Διαρκής ή προσωρινή απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους. 2. Διαρκής ή προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αθλητικούς χώρους. 3. Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή απ’ αυτήν των νόμιμων κυρώσεων.
α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Αθλητικής Νομοθεσίας. 2. Αποτελεί την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αθλητικών Σωματείων που καλλιεργούν τα αθλήματα ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΑΣ, ΤΣΙΔΑΟΜΠΑ στην Ελλάδα. 3. Ο κύριος σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διάδοση, ανάπτυξη και εξύψωση των αθλημάτων της Ομοσπονδίας με την αγωνιστική και τη γενικότερη φίλαθλη έννοια σε όλη την επικράτεια καθώς και η εκπροσώπηση των παραπάνω αθλημάτων διεθνώς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), άρθρο 19&2 του Ν.2725. 4. Είναι μέλος των: i) Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σάμπο (FIAS), ii) Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σάμπο (ESF), iii) Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κουράς (IKA), iv) Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κουράς (EKC) 5. Συμμετέχει με εκπροσώπους της στην FIAS,ESF,IKA,EKC. 6. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Ομοσπονδίας ασκούνται από τη Γ.Γ.Α., εκτός της θεώρησης των βιβλίων της Ομοσπονδίας που αναφέρεται στο 29ο άρθρο του Καταστατικού. β) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Γ.Σ. και συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των σωματείων που υπάγονται σε αυτήν και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε. 2. Κάθε σωματείο συμμετέχει στη Γ.Σ. με ένα μόνο αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. τους καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 3. Κάθε σωματείο διαθέτει στη Συνέλευση μια μόνο ψήφο. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον τακτικό αντιπρόσωπο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αναπληρωματικό. 4. Κάθε νέο αθλητικό σωματείο-μέλος από την εγγραφή του δικαιούται να μετέχει στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και στις Γ.Σ. αυτής με δικαίωμα λόγου. Δικαίωμα ψήφου αποκτά μετά από ένα (1) έτος από την εγγραφή του. 5. Δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν όλοι οι εκπρόσωποι των σωματείων που πληρούν τις αναφερόμενες στο Νόμο και το Καταστατικό προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν λάβει την Αθλητική Αναγνώριση και είχαν κατά το προ της Γ.Σ. ημερολογιακό έτος συμμετοχή σε επίσημους αγώνες με δέκα ( 10 ) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες. 6. Κάθε σωματείο της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. χάνει το δικαίωμα να είναι μέλος της και διαγράφεται υποχρεωτικά από το Μητρώο με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των αντιπρόσωπων, μετά από πρόταση του Δ.Σ. εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναλύονται λεπτομερώς στο άρθρο 4 του Καταστατικού. 7. Σε κάθε Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και ο Γραμματέας της Γ.Σ. που τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. Έχουν την δυνατότητα να εκλεγούν Πρόεδρος και Γραμματέας της Γ.Σ οποιοιδήποτε από τους παρόντες αντιπροσώπους ή μέλη του Δ.Σ. 8. Υπεύθυνοι για την καταγραφή των πρακτικών στο σχετικό βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων είναι ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ. το οποίο και υπογράφουν. γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. διοικείται από Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη και εκλέγεται κάθε τετραετία και συγκεκριμένα όπως προβλέπεται στην αθλητική Νομοθεσία δηλαδή εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά. 2. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών στο Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό 20% εκλεγομένων. 3. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία και τον Έφορο. 4. Τα καθήκοντα των ανωτέρω περιλαμβάνονται λεπτομερώς στα άρθρα 14-15-16-17-18 του Καταστατικού. 5. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το Καταστατικό. 6. Η ιδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στης Ομοσπονδία επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 7. Για να γίνει δεκτός κάποιος ως υποψήφιος για τις εκλογές του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας πρέπει να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση και να προσκομίσει βεβαίωση του συλλόγου που ανήκει ότι είναι μέλος αυτού για περισσότερο από ένα έτος, και ότι έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε. 8. Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει τους εκπροσώπους και αναπληρωματικούς της Ομοσπονδίας σε όλους τους εθνικούς και διεθνείς φορείς που είναι αναγκαίοι ή επιβάλλεται εκπροσώπηση και οι οποίοι πρέπει να μεταφέρουν τη βούληση και τις εντολές της ομοσπονδίας προς αυτούς. Μετά την επιστροφή τους ενημερώνουν προφορικά το Δ.Σ για τα πεπραγμένα. δ) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική επιτροπή τα δυο (2) μέλη της οποίας εκλέγονται από τη Γ.Σ. και το τρίτο, που προεδρεύει, είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ο οποίος ορίζεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 24 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, χωρίς την συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διεξαχθούν αρχαιρεσίες. 2. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Καταστατικού. 3. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται ταυτόχρονα με εκείνη του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία(3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. 4. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται χωριστά. 5. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρακτικό όπου φαίνεται η σειρά επιτυχίας όλων των υποψηφίων στους συνδυασμούς που πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. ε) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Το Δ.Σ. προβαίνει στην κατάρτιση Επιτροπών για να γίνει αποδοτικότερη και πιο αποτελεσματική η λειτουργία της Ομοσπονδίας. 2. Η θητεία των Επιτροπών ακολουθεί τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ που τις εξέλεξε 3. Κάθε μέλος της οποιαδήποτε Επιτροπής πρέπει να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση και να προσκομίσει βεβαίωση του συλλόγου που ανήκει ότι είναι μέλος του πέραν του έτους από της εγγραφής του σε αυτό. 4. Η ιδιότητα κάθε μέλους των διαφόρων Επιτροπών είναι άμισθη. 5. Το Δ.Σ. εκλέγει τον πρόεδρο καθώς και τα υπόλοιπα μέλη κάθε Επιτροπής. 6. Κάθε Επιτροπή ανάλογα με το αντικείμενο της μελετάει τα θέματα της αρμοδιότητας της, συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις τις οποίες υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. Παράλληλα τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της. Η Επιτροπή συγκαλείτε σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ή ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας ή απόφαση του Δ.Σ. 7. Για την λήψη αποφάσεων υπερισχύει η ψήφος της πλειοψηφίας των Μελών της κάθε Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η θέση του Προέδρου της Επιτροπής. 8. Κάθε Επιτροπή υποβάλλει τις προτάσεις και τις αποφάσεις της εγγράφως στην Ομοσπονδία, οι οποίες θα συζητηθούν στο Δ.Σ. 9. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να ζητήσει τη φυσική παρουσία των μελών των διαφόρων Επιτροπών για τυχόν διευκρινίσεις στα θέματα που τους αφορούν. 10. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαθιστά και να παύει τα μέλη των Επιτροπών τους. 11. Η εκλογή, σύνθεση και τα καθήκοντα της Ε.Ε. αναλύονται στο 21ο άρθρο του Καταστατικού. 12. Για τις Επιτροπές που συστήνονται για ένα ορισμένο λόγο και χρονικό διάστημα όπως η Εφορευτική Επιτροπή, η Αγωνόδικος Επιτροπή κλπ τα καθήκοντά τους θα αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ. με την οποία θα συγκροτούνται 13. Σύμφωνα με το 22ο άρθρο του Καταστατικού, το Δ.Σ. μπορεί να συστήνει οποιασδήποτε φύσεως Επιτροπές. 14. Οι Επιτροπές που διαθέτει σήμερα η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι οι ακόλουθες : • Επιτροπή Ανάπτυξης α. Η Επιτροπή Ανάπτυξης προσπαθεί να αναζητήσει νέα κίνητρα που θα πρέπει να δίνονται στα σωματεία της Ομοσπονδίας έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδοση και εξέλιξη των αθλημάτων καθώς και για την ύπαρξη αυξανόμενης συμμετοχής των σωματείων στις αγωνιστικές εκδηλώσεις. Ως εκ τούτου εισηγείται στο Δ.Σ. για τη παροχή κινήτρων προς τα εγγεγραμμένα και ενεργά Σωματεία της Ομοσπονδίας που κυρίως είναι η οικονομική και υλική βοήθεια. Φροντίζει για τη χορήγηση παλαίστρας-γκιλάμ στους συλλόγους. β. Μεταφέρει στα σωματεία τις απόψεις του Δ.Σ. και καταγράφει τις δικές τους για το Δ.Σ. γ. Ενημερώνει τακτικά ή όποτε ζητηθεί το Δ.Σ. με σχετικές εκθέσεις των ενεργειών της. δ. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συγκροτείται κυρίως από μέλη του Δ.Σ. ή άλλα πρόσωπα με Τεχνικές γνώσεις. ε. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συντάσσει έκθεση που απευθύνεται προς το Δ.Σ. στο τέλος κάθε έτους στην οποία αξιολογείται κάθε σωματείο ξεχωριστά για τις προσπάθειες που καταβάλλει στην ανάπτυξη των αθλημάτων της Ομοσπονδίας. Η έκθεση αυτή λαμβάνεται υπ’ όψη της Ομοσπονδίας για την συνολική αξιολόγηση των σωματείων. • Επιτροπή Οικονομικού α. Η Οικονομική Επιτροπή έχει ως κύριο σκοπό της να ελέγχει όλων των ειδών τις δαπάνες της Ομοσπονδίας. Φροντίζει ώστε αυτές να έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. καθώς και να έχουν προβλεφθεί σε ανάλογα κονδύλια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. β. Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να αναζητά: χορηγίες, επιδοτήσεις και δωρεές κάθε είδους από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την ενίσχυση της εκπλήρωσης των σκοπών της Ομοσπονδίας γ. Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται κυρίως από τρία ( 3 ) μέλη του Δ.Σ. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής αυτής, με απόφαση του Δ.Σ, με άλλο μέλος του Δ.Σ. ή προσώπου που έχει κατάλληλες οικονομικές γνώσεις. δ. Η Οικονομική Επιτροπή έχει στενή συνεργασία με τον Έφορο για τη σύνταξη του βιβλίου της περιουσίας της Ομοσπονδίας. ε. Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Προμηθειών αλληλοενημερώνονται και συνεργάζονται στενά. • Επιτροπή Προμήθειων α. Η Επιτροπή Προμηθειών έχει ως κύριο σκοπό της την εξασφάλιση της διαφάνειας σε ότι αφορά την προμήθεια υλικού, αγαθών και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Φροντίζει γενικά για την επίτευξη των οικονομικότερων δαπανών στην προμήθεια υλικού, αγαθών και υπηρεσιών που είναι προς όφελος της Ομοσπονδίας. Η Επιτροπή Προμηθειών είναι υπεύθυνη και για τη πώληση των καταδικαζομένων ή υλικών που δεν χρησιμοποιούνται από την Ομοσπονδία ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. β. Η Επιτροπή Προμηθειών αποτελείται κυρίως από τρία ( 3 ) μέλη, ένα (1) εκ των οποίων είναι μέλος του Δ.Σ. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής αυτής, με απόφαση του Δ.Σ, με άλλο μέλος του Δ.Σ. ή προσώπου. γ. Η Επιτροπή Προμηθειών συνεργάζεται με την Οικονομική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. δ. Για την προμήθεια υλικών, αγαθών και υπηρεσιών όπου η συνολική αξία τους κατά είδος σε ετήσια βάση υπερβαίνει τα 3.000,00€ διενεργείται διαγωνισμός από την Επιτροπή Προμηθειών με τη συγκέντρωση τουλάχιστον τριών (3) προσφορών των ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να πληροφορηθούν για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας από σχετικές προκηρύξεις της Ε.Ο.M.T.Σ.Κ.Τ. ή και από επιστολές της Ομοσπονδίας προς τους προμηθευτές. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλλει στην Ομοσπονδία την προσφορά του γραπτώς σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδοθεί στην Επιτροπή Προμηθειών για την αξιολόγησή του. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των προμηθευτών πρέπει να γίνεται σε μια δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής κατά την οποία δικαιούνται να παρίστανται και εκπρόσωποι των προμηθευτών. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός προμηθευτή μπορεί να είναι η χαμηλότερη τιμή ή πιο συμφέρουσα προσφορά αρκεί να βέβαια πληρούνται οι προδιαγραφές του διαγωνισμού. Μετά τη συγκέντρωση των φακέλων των σχετικών προσφορών η Επιτροπή Προμηθειών υποβάλλει τη σχετική πρότασή της στο Δ.Σ. το οποίο παίρνει την τελική απόφαση, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Οι πληρωμές στους προμηθευτές γίνονται μια μέρα της εβδομάδας όπως ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ε. Ενστάσεις κατά του κύρους των αποφάσεων της Επιτροπής Προμηθειών υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης. Το Δ.Σ. υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ένστασης με αιτιολογημένη απόφασή του. στ. Με απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται η προμήθεια υλικών αγαθών και υπηρεσιών χωρίς διαγωνισμό μόνον στις περιπτώσεις: i. Επείγουσας απρόβλεπτης ανάγκης. ii.Διαμονή και διατροφή αποστολών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων. • Επιτροπή Μεταγραφών Τα καθήκοντα της Επιτροπής θα αναλυθούν στο αντίστοιχο Κεφάλαιο «ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ» • Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας(ΚΕΔ) Τα καθήκοντα της Επιτροπής θα αναλυθούν στο αντίστοιχο Κεφάλαιο «ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ» • Δικαστική Επιτροπή Τα καθήκοντα της Επιτροπής θα αναλυθούν στο αντίστοιχο Κεφάλαιο «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
α) ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: i. Η Γ.Γ.Α. με τις υπηρεσίες της και με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ή και τις εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Αθλητισμού εποπτεύει και ελέγχει όλους τους Αθλητικούς Φορείς σε όλες τις δραστηριότητές τους. ii. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο που λειτουργεί στη Γ.Γ.Α. διενεργεί λογιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στα Αθλητικά Σωματεία και τις Ομοσπονδίες. iii. Η .Γ.Γ.Α. διαθέτει τα έσοδά της στις Αθλητικές Ομοσπονδίες σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις της Κυβέρνησης. iv. Στη Γ.Γ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού η Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών με σκοπό την ενημέρωση των Εκπροσώπων σε Διεθνείς Αθλητικούς Οργανισμούς σε θέματα εξωτερικής πολιτικής για τον Αθλητισμό. v. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. λειτουργεί στη Γ.Γ.Α. και ασχολείται με την εκδίκαση προσφυγών και αποφάσεων των πειθαρχικών και άλλων οργάνων. 2. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, η οποία ελέγχει τα βιβλία της Ομοσπονδίας. 3. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.): β) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ 1. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή: i. Είναι η ανώτατη Παγκόσμια Οργάνωση με κύριο σκοπό την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και την εποπτεία του Διεθνούς Αθλητισμού. 2. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σαμπο (FIAS). i. Η FIAS διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται από μέλη των Ενώσεων των Ηπείρων. ii. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι μέλος της και ο εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ 3. Η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σαμπο(ESF) i. Η ESF διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τους Εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των Κρατών – Μελών. ii. Η Ε.Ο.M.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι Μέλος της ESF. 4. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κουράς(IKA). i. Η IKA διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται από μέλη των Ενώσεων των Ηπείρων. ii. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι μέλος της και ο εκπρόσωπος της μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ 5. Η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κουρας(EKC) i. Η EKC διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τους Εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των Κρατών – Μελών. ii. Η Ε.Ο.M.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι Μέλος της EKC.
α) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. έχει τη δυνατότητα να προσλάβει Τεχνικούς Συμβούλους Έλληνες ή Αλλοδαπούς. 2. Η πρόσληψή πραγματοποιείται έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. η οποία εξέτασε και έλαβε υπόψιν της τις σχετικές ανάγκες της Ομοσπονδίας. Η απόφαση του Δ.Σ. γίνεται ύστερα από επιλογή των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν από τη σχετική προκήρυξη . 3. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση έργου ή ορισμένου χρόνου όπου αναλύονται οι όροι για την παροχή υπηρεσιών καθώς και οι αποδοχές του Συμβαλλομένου, οι οποίες δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από αυτές του Ομοσπονδιακού προπονητή. 4. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. για να προχωρήσει στη πρόσληψη θα πρέπει να έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας. 5. Ο τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει τα εξής χαρακτηριστικά : i. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμου και αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής. ii. Να ήταν τουλάχιστον μία φορά πρωταθλητής σε εθνικό επίπεδο στη κατηγορία εφήβων-Nεανίδων Β’ και άνω. iii. Να έχει αποδεδειγμένα μεγάλη προπονητική εμπειρία β) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. έχει τη δυνατότητα να προσλάβει ιατρικό προσωπικό(Ιατροί, Φυσιοθεραπευτές, κ.λ.π.). 2. Η πρόσληψή πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία εξέτασε και έλαβε υπόψιν της τις σχετικές ανάγκες των αθλητών της Ομοσπονδίας. Η επιλογή γίνεται με την εξέταση των βιογραφικών των υποψηφίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με σχετική προκήρυξη 3. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών (οι ανωτέρω δεν υπάγονται στην εργατική νομοθεσία, ούτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ και οι υπηρεσίες τους προσφέρονται κυρίως κατά περίπτωση). Στη σύμβαση αναλύονται οι όροι για την παροχή υπηρεσιών, τη χρονική διάρκεια καθώς και οι αποδοχές. 4. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. για να προχωρήσει στη πρόσληψη ιατρικού προσωπικού θα πρέπει να έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας. γ) ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. Οι Δικηγόροι, Δημοσιογράφοι, Λογιστές, Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και λοιπές ειδικότητες που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν 2725/99. 2. Η πρόσληψή πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία εξέτασε και έλαβε υπόψιν της τις σχετικές ανάγκες της Ομοσπονδίας. Η επιλογή γίνεται με την εξέταση των βιογραφικών των υποψηφίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με σχετική προκήρυξη. 3. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εντολής, οπότε οι ανωτέρω δεν υπάγονται στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Στη σύμβαση αναλύονται οι όροι για την παροχή υπηρεσιών, τη χρονική διάρκεια καθώς και οι αποδοχές. 4. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. για να προχωρήσει στη πρόσληψη των ανωτέρω θα πρέπει να έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας
α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1. Προπονητής της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αθλητική εκπαίδευση, επιμόρφωση και καθοδήγηση αθλητών κάθε επιπέδου και ηλικίας αθλητικών σωματείων, τοπικών ενώσεων και εθνικών ομάδων για την προετοιμασία και συμμετοχή τους σε κάθε είδους αγωνιστικές δραστηριότητες του αθλήματος. 2. Οι Άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή που έχουν ήδη χορηγηθεί από τη Γ.Γ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν. 3. Η Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Αθλητισμού ύστερα από πρόταση της Ομοσπονδίας για παραβάσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2725/1999. β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Οι προπονητές του παρόντος κανονισμού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: i) Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Γ΄ κατηγορίας ΓΓΑ. ii) Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών στο εξωτερικό, με αντίστοιχη ειδικότητα 2. .ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: i) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Ε.Α.Σ.Α, χωρίς δίπλωμα ειδικότητας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού ii) Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Β΄ κατηγορίας ΓΓΑ. iii) Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών στο εξωτερικό. 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: i) Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με κύρια ή πρώτη ειδικότητα άθλημα της αποδεικνυόμενης ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού ii) Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Α΄ κατηγορίας ΓΓΑ. iii) Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών στο εξωτερικό. Η αναβάθμιση του προπονητή- τριας από βαθμίδα σε βαθμίδα θα απαιτεί την παρακολούθηση αντίστοιχης σχολής προπονητών διοργάνωσης της ΓΓΑ με την ομοσπονδία ή την παρακολούθηση αναγνωρισμένων σχολών προπονητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι προπονητές της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. ως προς την θέση της απασχόλησης τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : α. Εθνικοί Προπονητές: Η Ομοσπονδία για την κάλυψη των αναγκών της συγκρότησης, ετοιμασίας και εμφάνισης Εθνικών αντιπροσωπευτικών ομάδων για τα διεθνή και διακρατικά πρωταθλήματα και αγώνες προβαίνει έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. στην πρόσληψη τους. Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση γίνεται από το Δ.Σ. μετά από σχετική προκήρυξη. Στην προκήρυξη γίνεται λεπτομερής αναφορά στα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα, τα οικονομικά στοιχεία και η διάρκεια της σύμβασής του με την Ομοσπονδία. Οι μικτές αποδοχές ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Από τις αποδοχές αυτές αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Η διάρκεια της σύμβαση εργασίας είναι τα τέσσερα (4) έτη. Ο ανωτέρω Προπονητής συμβάλλεται με την Ομοσπονδία εγγράφως, η δε σύμβασή του για να είναι έγκυρη πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., όπου και δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση πλην των δεδουλευμένων αποδοχών του. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής: i. Λόγω παραίτησής του. ii. Λόγω περικοπής του σχετικού κονδυλίου από τη Γ.Γ.Α. iii. Λόγω αποδεδειγμένης αδιαφορίας του στην παροχή των υπηρεσιών του. iv. Λόγω τιμωρίας του v. Λόγω ανάκλησης της αδείας του από τη Γ.Γ.Α. Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του προπονητή της Εθνικής ομάδας είναι τα εξής : i. Απολυτήριο Λυκείου, για όσους δεν έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής. ii. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Προπονητή Α΄ κατηγορίας, iii. Πολυετής προπονητική πείρα στα αθλήματα της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον τέσσερα(4) έτη. iv. Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας. β. Σωματειακοί Προπονητές: 1. Όσα σωματεία έχουν στη δύναμή τους αθλητές κάτω των 18 ετών υποχρεούνται να απασχολούν προπονητές με άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει 2. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Γ να είναι έγκυρη η σχετική σύμβαση, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 3. Αρμόδιο όργανο για την επίλυση των οικονομικών διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ του σωματείου με τον προπονητή είναι τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις όργανα 4. Είναι υποχρέωση τους να παρακολουθούν σεμινάρια όταν οργανώνονται από την Ομοσπονδία, ώστε να μεταδίδουν τα απαραίτητα στοιχεία στους αθλητές τους. 5. Έχουν στενή συνεργασία με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας για το προπονητικό πρόγραμμα και μεθόδους αύξησης της φυσικής κατάστασης των αθλητών τους. γ) ΣΧΟΛΕΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. φροντίζει για την εξέλιξη των προπονητών με επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες με δικαίωμα παρακολούθησης από όλους τους προπονητές 2. Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές τους, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις. 3. Στα σεμινάρια αυτά το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να ορίζει ένα ενδεικτικό ποσό που θα καταβάλλεται από τους διδασκόμενους, για τη κάλυψη μέρους των δαπανών τους. 4. Σχολές προπονητών Γ΄, Β΄ και Α΄ κατηγορίας στα αθλήματα της Ομοσπονδίας μας ιδρύονται και λειτουργούν από τη Γ.Γ.Α., οι οποίες χορηγούν αντίστοιχα διπλώματα 5. Σχολές προπονητών Γ΄, Β΄ και Α΄ κατηγορίας στα αθλήματα της Ομοσπονδίας μας λειτουργούν και στο Εξωτερικό. 6. Δικαίωμα συμμετοχής και φοίτησης στις Σχολές αυτές έχουν όλοι οι Προπονητές που συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό της Σχολής προσόντα
α) ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ 1. Η ίδρυση αθλητικού σωματείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 2. Μέλη της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. μπορούν να καταστούν φίλαθλα σωματεία-σύλλογοι που εδρεύουν στην Ελλάδα και καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης, επιδεικνύοντας αγωνιστική δραστηριότητα. 3. Η λειτουργία τους γίνεται σύμφωνα με το Καταστατικό τους, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας και τον Αθλητικό Νόμο. 4. Η εγγραφή μέλους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και η διαγραφή με απόφαση της Γ.Σ. 5. Κάθε αθλητικό σωματείο που θέλει να εγγραφεί ως μέλος της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας. 6. Το Δ.Σ., σε περίπτωση που απορρίψει μια αίτηση, αποστέλλει έγγραφο στο σωματείο αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης της εγγραφής. Το σωματείο έχει το δικαίωμα να επανέλθει με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά, οπότε κρίνεται εκ νέου. 7. Όλα τα μέλη – σωματεία της Ομοσπονδίας έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. 8. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. επιτρέπει στα αθλητικά της σωματεία να συνάπτουν συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τηρώντας τους Κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. και τη σχετική Νομοθεσία. 9. Όλα τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας είναι πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα εξής βιβλία, τα οποία και πρέπει να θεωρούνται από την αρμόδια Νομαρχία: • Μητρώο Μελών. • Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. • Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. • Εσόδων – Εξόδων. • Περιουσιακών Στοιχείων. • Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων εγγράφων. 10. Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να ελέγχει εάν τα σωματεία της τηρούν τα βιβλία. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Στο Σωματείο που θα βρεθεί να μην τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία, δίνεται μια προθεσμία μέχρι το πολύ ένα (1) μήνα για τη συμμόρφωσή του με την υποχρέωση αυτή. Ειδάλλως το Δ.Σ. προχωρεί σε ανάλογες ενέργειες σύμφωνα με το παρόν Κανονισμό. 11. Με απόφαση του Δ.Σ. του κάθε σωματείου επιτρέπεται η είσπραξη αντίτιμου για τη διδασκαλία του αθλήματος τηρώντας τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 12. Δεν επιτρέπεται σε διαιτητές ή όσους ασχολούνται με διαιτητικό έργο στα αθλήματα της Ομοσπονδίας, σε εμπόρους αθλητικών ειδών σε μέτοχους και διαχειριστές εταιριών με αντικείμενο την εμπορία ή την κατασκευή αθλητικών ειδών να εκλεγούν στο Δ.Σ. ή στην Ε.Ε. αθλητικού σωματείου της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. 13. Δεν επιτρέπεται σε μέλη του Δ.Σ. των σωματείων της Ομοσπονδίας , τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέρφια τους να συνάπτουν με το Δ.Σ. του σωματείου οποιασδήποτε μορφής σύμβαση με οικονομικό αντάλλαγμα. 14. Οι επίσημοι αγώνες καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ομοσπονδία. 15. Πέραν των προβλεπόμενων του παρόντος Κανονισμού Επισήμων Αγώνων που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία, τα Σωματεία έχουν δικαίωμα να διοργανώνουν φιλικούς αγώνες και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις και να ορίζουν τις κατηγορίες και τους συμμετέχοντες Συλλόγους, μόνο αν ενημερώνεται εγγράφως η Ομοσπονδία η οποία μπορεί να εγκρίνει ή όχι τις εκδηλώσεις αυτές. Τα τυχόν έξοδα των εκδηλώσεων αυτών βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους διοργανωτές ή και τους συμμετέχοντεςΟμοίως το ίδιο ισχύει και για τα camping. 16. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. με απόφαση του Δ.Σ. της μπορεί να παρέχει στα σωματεία της κάθε δυνατή βοήθεια για την ανάπτυξή τους. β) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1. Το Δ.Σ. κάθε σωματείου ορίζει αντιπρόσωπο και αναπληρωτή του σωματείου στην Ομοσπονδία, οποιοδήποτε μέλος του σωματείου του το οποίο του είναι μέλος του για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την εγγραφή του σε αυτό. Το σωματείο έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την ανωτέρω απόφασή του οποτεδήποτε. 2. Δεν μπορεί να ορίζονται αντιπρόσωποι όσοι έχουν την ιδιότητα του διαιτητή, οι έμποροι αθλητικών ειδών ούτε στελέχη εταιρειών κατασκευής ή εμπορίας αθλητικών ειδών και τέλος οι υπάλληλοι ή προπονητές του σωματείου ή της Ομοσπονδίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους και για ένα ( 1 ) έτος από τη λήξη της. 3. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αντιπρόσωπος του σωματείου σε άλλη αθλητική Ομοσπονδία. γ) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1. Κάθε σωματείο της Ομοσπονδίας χάνει το δικαίωμα να είναι μέλος της και διαγράφεται υποχρεωτικά από το Μητρώο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των αντιπροσώπων, μετά από δικαιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. όπως προβλέπεται στη παράγραφο 6 του άρθρο 4 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής: i. Στερήθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση της αναγνώρισης του ως νόμιμο σωματείο ή σύλλογος ή στερήθηκε της Διοικητικής αναγνώρισης του ως σωματείο ή Σύλλογος ii. Στερήθηκε το δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας για τρία (3) συνεχή χρόνια. iii. Δήλωσε εγγράφως παραίτηση ή αποχώρηση από την Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. iv. Παρέβη τις διατάξεις του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. ή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος σχετικός με τα γεγονότα που ζημιώνουν τους σκοπούς της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. και του αθλήματος εν γένει. 2. Στην περίπτωση (iv) της παραπάνω παραγράφου επιτρέπεται η διαγραφή μέλους, πριν αυτό κληθεί σε απολογία ή πριν την παρέλευση της τασσόμενης προθεσμίας για έγγραφη απολογία εάν κληθεί εγγράφως. 3. Κάθε σωματείο ασκεί πλήρως τα δικαιώματα του, μέχρι την οριστικοποίηση της απόφασης για τη διαγραφή του χωρίς να συμμετέχει στην ψηφοφορία της Γ.Σ. επί του θέματος της διαγραφής του. 4. Κάθε σωματείο το οποίο δεν μετέχει με δέκα(10) τουλάχιστον αθλητές αθροιστικά σε όλους προκηρυσσόμενους από την Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. επίσημους αγώνες κάθε περιόδου ή στις πάσης φύσεως διεθνείς συναντήσεις, χάνει το δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις για τον επόμενο χρόνο. 5. Μετά τη λήψη της απόφασης της διαγραφής Σωματείου, αυτό έχει την υποχρέωση να επιστρέψει αμέσως οτιδήποτε υλικό έχει παραλάβει από την Ομοσπονδία κατά το διάστημα της λειτουργίας του. δ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. αξιολογεί τα σωματεία της σύμφωνα με τις επιδόσεις των αθλητών τους σε κάθε αγωνιστική περίοδο, το σύνολο των οποίων αποτελεί και το συνολικό βαθμό της ετήσιας αξιολόγησης του σωματείου, σύμφωνα με την παρακάτω βαθμολογία:
Βαθμολογία
Διοργάνωση Κατηγορίες ΣΥΜ/ΧΗ ΧΡΥΣΟ ΑΡΓΥΡΟ ΧΑΛΚΙΝΟ 5ΟΣ 7ΟΣ 9ΟΣ
1 Ολυμπιακοί Αγώνες Α-Γ 30 500 450 400 350 300 150
2 Παγκόσμιους Αγώνες Α-Γ 25 400 350 300 250 200 100
Παν/μιαδα 20 300 250 200 150 100 50
Φοιτητικό 15 250 200 150 100 50 Χ
ΝΑ-ΝΓ 15 250 200 150 100 50 Χ
Εφήβων-Νεανίδων Β’ 15 200 150 100 50 25 X
Σχολικό 15 200 150 100 50 25 X
3 Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Α-Γ 20 300 250 200 150 100 50
ΝΑ – ΝΓ 15 200 150 100 50 25 15
Εφήβων-Νεανίδων Β’ 12 180 140 80 40 20 10
4 Τουρνουά Παγκόσμιου Κυπέλλου(World Cup-Grand Prix) Α-Γ 12 200 150 100 50 25 X
5 Διεθνές Τουρνουά Α-Γ 10 100 70 40 20 15 X
ΝΑ-ΝΓ 8 70 40 30 15 10 X
Εφήβων – Νεανίδων Β’ 5 40 25 15 10 5 X
ΠΑ’-ΚΑ’ 4 30 20 10 5 X X
6 Βαλκανικούς Αγώνες Α-Γ 10 80 60 40 25 15 X
ΝΑ-ΝΓ 8 50 40 25 20 10 X
Εφήβων-Νεανίδων Β 5 40 30 20 15 5 X
ΠΑ’-ΚΑ 4 30 20 15 10 X X
ΠΒ’-ΚΒ’ 3 25 15 10 5 X X
7 Πανελλήνιους Αγώνες Α-Γ 7 60 40 30 10 X X
ΝΑ-ΝΓ 6 40 30 20 5 X X
Εφήβων-Νεανίδων Β 5 30 25 15 3 X X
ΠΑ’-ΚΑ 4 25 20 10 X X X
ΠΒ’-ΚΒ’ 3 20 15 5 X X X
8 Διασυλλογικούς Αγώνες Α-Γ 6 50 35 25 10 X X
ΝΑ-ΝΓ 5 35 25 20 5 X X
Εφήβων-Νεανίδων Β 4 25 20 15 5 X X
ΠΑ’-ΚΑ 3 20 15 5 X X X
ΠΒ’-ΚΒ’ 2 15 10 3 X X X
9 Τοπικά και Περιφερειακά Πρωταθλήματα Α-Γ ΝΑ-ΝΓ Εφήβων-Νεανίδων Β ΠΑ’-ΚΑ ΠΒ’-ΚΒ’ 1 3 2 1 X X X
 
α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 1. Σε κάθε σωματείο της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. μπορούν να εγγραφούν αθλητές και αθλήτριες από την ηλικία έξι (6) ετών και άνω 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του αθλητή αποτελεί η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου αθλητή. 3. Στα σωματεία της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. επιτρέπεται να εγγράφονται αθλητές οποιασδήποτε ιθαγένειας 4. Για να εγγραφεί ένας αθλητής στο σωματείο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση των παρακάτω: i. πιστοποιητικού γεννήσεως ή ταυτότητα για τους μεγαλύτερους ή διαβατήριο σε περίπτωση εγγραφής ομογενή ή αλλοδαπού αθλητή. ii. πιστοποιητικό Γιατρού ότι είναι ικανός να προπονείται και να αθλείται. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο. 5. Όσα σωματεία έχουν στη δύναμή τους αθλητές κάτω των 18 ετών υποχρεούνται να απασχολούν προπονητές με άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει. 6. Με απόφαση του Δ.Σ. του κάθε σωματείου επιτρέπεται η είσπραξη αντίτιμου για τη διδασκαλία του αθλήματος τηρώντας τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. β) ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. τηρεί μητρώο αθλητών. Για να εγγραφεί ο αθλητής στο μητρώο αθλητών και να λάβει το Δελτίο αθλητή απαιτούνται τα εξής : i. Αίτηση του Σωματείου. ii. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή ταυτότητα ή διαβατήριο iii. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. iv. Κάθε αθλητής πρέπει να έχει έγγραφη πιστοποίηση ότι είναι ικανός προπονείται και αθλείται. Η πιστοποίηση υγείας του αθλητή γίνεται από Δημόσια Νοσοκομεία ή Κέντρα ή Ιατρεία ή από συμβεβλημένους με το Δημόσιο Ιατρούς. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι αθλητές καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. 2. Δελτίο αθλητή δίνεται σε αθλητές και αθλήτριες που διανύουν τουλάχιστον το δέκατο (10ο) έτος της ηλικίας τους ημερολογιακά. 3. Μόνο ένας(1) Αριθμός Μητρώου αντιστοιχεί σε κάθε αθλητή. 4. Εάν ένας αθλητής απέκτησε Δελτίο σε μικρή ηλικία θα πρέπει όταν φτάσει σε ηλικία 16 ετών να αλλάξει δελτίο, υποβάλλοντας δύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες ώστε να μην αντιμετωπίσει τυχόν πρόβλημα μη αναγνώρισης κατά τη συμμετοχή του σε αγώνες. 5. Σε περίπτωση απώλειας του, ο αθλητής και το σωματείο του θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση νέου υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση περί της απώλειας και των απαιτούμενων στοιχείων όπως αναφέρονται παραπάνω. 6. Σε περίπτωση καταστροφής ή αλλοίωσης του υποβάλλεται το κατεστραμμένο ή αλλοιωμένο Δελτίο και τα απαιτούμενα στοιχεία γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 1. Οι ηλικιακές κατηγορίες, οι κατηγορίες βάρους των αθλητών καθώς και η διάρκεια των αγώνων αναλύονται λεπτομερώς για κάθε άθλημα στους <<Κανονισμούς Διεξαγωγής Αγώνων>> του εκάστοτε αθλήματος 2. Η διάρκεια αγώνων σε Τοπικά, Περιφερειακά Πρωταθλήματα, σε Ημερίδες ή Φιλικούς αγώνες, που ορίζεται στην προκήρυξή τους που μπορεί να είναι μικρότερη της προβλεπόμενης. 3. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. μπορεί με απόφαση του να αλλάξει τις κατηγορίες αυτές έτσι ώστε να προσαρμοστεί με τυχόν αλλαγή τους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. 4. Στις αρχές κάθε έτους το Δ.Σ. θα ανακοινώνει στα σωματεία του όλες οι κατηγορίες των αθλητών και αθλητριών που θα ισχύουν για τα αντίστοιχα έτη όπως επίσης θα αναφέρεται εάν και με ποιες προϋποθέσεις οι αθλητές διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών θα μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες με κατηγορίες μεγαλύτερων ηλικιών. δ) ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1. Η σύσταση των Εθνικών Ομάδων γίνεται στις εξής κατηγορίες :Ανδρών, Γυναικών, Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων Β’. 2. Εάν γίνει προκήρυξη πρωταθλημάτων σε Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες, η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. θα προετοιμάσει αντίστοιχες Εθνικές Ομάδες. 3. Οι Εθνικές Ομάδες αποτελούνται από τους καλύτερους αθλητές της κατηγορίας τους. 4. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων σε διεθνές επίπεδο, θα πραγματοποιείται προπόνηση για τους αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες. 5. Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις προπονήσεις που διοργανώνονται για την σωστή προετοιμασία τους. Η μη συμμετοχή τους συνεπάγεται αυτόματα και αποπομπή τους από την Εθνική Ομάδα 6. Ο αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών στις προπονήσεις ανά κατηγορία ορίζεται με απόφαση του Προπονητή της Εθνικής Ομάδας, όπου οι δύο πρώτοι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος καλούνται υποχρεωτικά. 7. Το προπονητικό πρόγραμμα των αθλητών καθορίζεται από τον Εθνικό Προπονητή και υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ. 8. Οι αθλητές είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας από την ημερομηνία της επιλογής τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του επόμενου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. ε) ΝΤΟΠΙΝΓΚ 1. Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός απαγορευμένου μέσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα του είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου. 2. Απαγορευμένα μέσα και ουσίες είναι εκείνες που ορίζονται και καταγράφονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Ιατρικό Κώδικα της Δ.Ο.Ε. 3. Ο έλεγχος ντόπινγκ και οι διαδικασίες αυτού γίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 4. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια Πανελλήνιων αγώνων της ανώτατης ηλικιακής κατηγορίας και εκτός αγώνων. 5. Η δαπάνη των ελέγχων αυτών βαραίνει την Ομοσπονδία. 6. Η ανεύρεση και διαπίστωση χρήσης απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων τεχνητής αύξησης της ικανότητάς του είναι μέγιστη παράβαση και επιφέρει τις ακόλουθες κυρώσεις στον αθλητή αυτόν : i. Σε αθλητές: αποκλεισμός τουλάχιστον για δύο (2) έτη και σε περίπτωση υποτροπής ισόβιος αποκλεισμός από οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση Ελληνική και Διεθνή, ύστερα από εισήγηση της Δικαστικής Επιτροπής. ii. Σε συντελεστή: η διετής(2) αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση, ύστερα από εισήγηση της Δικαστικής Επιτροπής 7. Η άρνηση ενός αθλητή να δώσει δείγμα για ανάλυση εφόσον του ζητηθεί, επισύρει τις ίδιες με τις ανωτέρω ποινές. 8. Οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α. – W.A.D.A.), την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σαμπό(FIAS) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κουράς(IKA), σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού. 9. Όποιο θέμα δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έχει άμεση εφαρμογή ο Ιατρικός Κώδικας της Δ.Ο.Ε.
α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Οι μεταγραφές των αθλητών από το ένα σωματείο σε ένα άλλο γίνονται μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Μόνο σε ειδικές και σημαντικές περιπτώσεις το ∆.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. μπορεί με απόφασή του παρατείνει την περίοδο αυτή σε επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες. 2. Στις ηλικιακές κατηγορίες των Παίδων Β’-Κορασίδων Β΄ και Παίδων Α’-Κορασίδων Α΄ επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή τους σε άλλο σωματείο ασχέτως χρόνου εγγραφής τους ύστερα από γονική συγκατάθεση. 3. Εάν ένας αθλητής επιθυμήσει να μεταγραφεί σε κάποιον σύλλογο στο εξωτερικό, η μεταγραφή γίνεται με την εγγραφή του σε σωματείο της αρεσκείας του στο νέο τόπο διαμονής του με τους εκεί ισχύοντες Κανονισμούς. Παρόλα αυτά έχει τη δυνατότητα της συμμετοχής του σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδαανήκοντας στο δυναμικό του Ελληνικού Σωματείου. 4. Σε περίπτωση που ένας αθλητής δεν αγωνίσθηκε σε επισήμους αγώνες της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. επί δώδεκα (12) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, αποκτά το δικαίωμα μεταγραφής σε άλλο σωματείο. β) ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1. Ελεύθερη μεταγραφή: i. Λόγω ανάκλησης της αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου ii. Λόγω διάλυσης του Σωματείου του σύμφωνα με το Καταστατικό του. iii. Λόγω διαγραφής του Σωματείου του από την δύναμη της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. iv. Λόγω έλλειψης αγωνιστικής δραστηριότητας του Σωματείου v. Εφόσον υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας του 2.Συναινετική μεταγραφή, με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου : i. Με αποδέσμευση από το Σωματείο για οποιοδήποτε άλλο Σωματείο. ii. Με συμφωνία μεταγραφής για ορισμένο Σωματείο χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. 3.Αναγκαστική μεταγραφή: i. Λόγω μετοίκησης του αθλητού ή της οικογενείας του για επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από την έδρα του Σωματείου του αθλητή. Η μετοίκηση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση όπως για παράδειγμα μισθωτήριο κατοικίας. ii. Ύστερα από προσφυγή και ευνοϊκή απόφαση από το Α.Σ.Ε.Α.Δ. 4.Προσωρινή, όπου επιστρέφει στο σωματείο από το οποίο πήρε προσωρινή μεταγραφή αμέσως μετά την εξάλειψη των παρακάτω λόγων : i. Λόγω σπουδών ii. Λόγω προσωρινής μετοίκησης του αθλητού ή της οικογενείας του για το διάστημα της αλλαγής κατοικίας τους. iii. Λόγω στρατιωτικής θητείας του αθλητή μακράν του τόπου της μόνιμης κατοικίας β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1. Η Επιτροπή Μεταγραφών συγκροτείται και λειτουργεί στα πλαίσια των διατάξεων των Υπουργικών αποφάσεων περί μεταγραφών. Οι αποφάσεις της επικυρώνονται από το Δ.Σ. 2. Η Επιτροπή Μεταγραφών αποτελείται από τρία (3) μέλη που διορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο του Δ.Σ, ένα μέλος του Δ.Σ. και τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας ή ένα μέλος της Δικαστικής Επιτροπής. Βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστον δύο μελών της, στην περίπτωση όμως αυτή η απόφαση θα πρέπει να είναι ομόφωνη. 3. Η Επιτροπή Μεταγραφών συνεδριάζει έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της και εξετάζει όλες τις αιτήσεις μεταγραφών μία προς μία. Στο τέλος υποβάλλει στο Δ.Σ. το συνολικό της πόρισμα. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της εισήγησης της Επιτροπής να εκδώσει την σχετική απόφαση. γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1. Ο αθλητής που ενδιαφέρεται να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο πρέπει υποβάλλει σχετική αίτηση στην Ομοσπονδία με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το πρώτο δεκαήμερο (10) της περιόδου που ορίζεται από τον κανονισμό της Ομοσπονδίας. 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής : i. Το Δελτίο του Αθλητή. ii. Δύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες. iii. Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση iv. Για την περίπτωση της παραγράφου ελεύθερης μεταγραφής, την γονική συγκατάθεση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κηδεμόνα. v. Για την περίπτωση του δεύτερου(2ου) εδαφίου της ελεύθερης μεταγραφής, την απόφαση της διάλυσης του Σωματείου. vi. Για περίπτωση της συναινετικής μεταγραφής, την απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου του. vii. Για την περίπτωση της αναγκαστικής μεταγραφής, ανάλογα το συμβόλαιο ενοικίασης (ή αγοράς) της νέας κατοικίας, βεβαίωση του εργοδότη και βεβαίωση της Αστυνομίας ή την απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ. viii. Για τις περιπτώσεις προσωρινής μεταγραφής, ανάλογα βεβαίωση της Σχολής, του εργοδότη, της ενοικίασης, της Αστυνομίας, της Στρατιωτικής Μονάδας. 3. Μόλις λήξει το πρώτο δεκαήμερο συγκεντρώνονται όλες οι αιτήσεις μεταγραφών με τα δικαιολογητικά τους και διαβιβάζεται στην Επιτροπή Μεταγραφών. 4. Το Δ.Σ. με απόφασή του στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του επικυρώνει και εκδίδει το πόρισμα της Επιτροπής Μεταγραφών αυτό ως έχει. 5. Οι αθλητές ή τα σωματεία που διαφωνούν με το πόρισμα αυτό, έχουν το δικαίωμα της προσφυγής στα αρμόδια όργανα του Νόμου.
α)ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ 1. Η Διαιτησία της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. υπάγεται στην Ομοσπονδία και οι αρμοδιότητες της Διαιτησίας ασκούνται από την Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. 2. Την αποκλειστική δικαιοδοσία και εξουσία στη Διαιτησία έχει η Ομοσπονδία 3. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ορίζονται οι Επιτροπές Διαιτησίας : Κ.Ε.Δ., Ε.Ο.Δ., Π.Ε.Δ. 4. Το Δ.Σ. ύστερα από απόφαση της Ε.Ο.Δ. ορίζει τους Διαιτητές στις προκηρύξεις των επίσημων αγώνων. 5. Οι αγώνες καθορίζονται από τεχνικούς κανόνες οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στους “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ” κάθε αθλήματος ξεχωριστά. 6. Οι Διαιτητές διαφυλάττουν την ασφάλεια των αθλητών και την ποιότητα των αγώνων τηρώντας αυστηρά τους Κανονισμούς Αγώνων. 7. Κανένας Διαιτητής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του Προπονητή σε οποιοδήποτε σωματείο της Ομοσπονδίας. 8. Κανένας Διαιτητής δεν μπορεί να λάβει μέρος σε επίσημους αγώνες ως αθλητής β) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ(Κ.Ε.Δ.) Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ομοσπονδίας είναι μέρος της οργάνωσης και σύνθεσής της και προβλέπεται από το καταστατικό της. Συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τρία (3) μέλη, που κατά τεκμήριο είναι οι καλύτεροι και παλαιότεροι διαιτητές. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ορίζεται ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. Η Κ.Ε.Δ. είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω : 1. Για την εκπαίδευση νέων Διαιτητών. 2. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τη διεξαγωγή σεμιναρίων υπενθύμισης των κανόνων διαιτησίας καθώς και την ενημέρωσή και εκπαίδευσή τους στους νέους κανόνες όποτε αυτοί προκύψουν. 3. Την αξιολόγηση των υπαρχόντων Διαιτητών με σκοπό τη διατήρηση ή τη βελτίωση τους. 4. Για τη σύνταξη των γραπτών θεμάτων εξετάσεων διαιτησίας. 5. Για τη διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων διαιτησίας. 6. Για την απόδοση των διπλωμάτων στους νέους Διαιτητές, που περνάνε επιτυχώς τις εξετάσεις. 7. Για την προαγωγή των διαιτητών στις επόμενες κατηγορίες 8. Για την επιλογή των παρατηρητών και υπευθύνων διαιτησίας στους επίσημους αγώνες. 9. Για την εισήγηση προς το Δ.Σ. για την προώθηση Εθνικών Διαιτητών σε Διεθνείς. 10. Για τη σωστή λειτουργία των διαιτητών κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων και των λοιπών αθλητικών συναντήσεων 11. Για τη διευθέτηση και την επίλυση προβλημάτων, που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών διαιτησίας κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων. 12. Για τη σύνταξη αναφορών αξιολόγησης μετά το τέλος κάθε Πρωταθλήματος, όλων των Διαιτητών που έλαβαν μέρος, καθώς και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την Διαιτησία 13. Για τη διατήρηση του αρχείου των Διαιτητών με το ιστορικό κάθε Διαιτητή ξεχωριστά – συμμετοχές σε πρωταθλήματα, σεμινάρια, συμπεριφορά, αξιολόγηση ικανοτήτων. 14. Για την εισήγηση στην Ομοσπονδία για τη συγκρότηση των Ε.Ο.Δ., Π.Ε.Δ. όπως προβλέπεται. γ)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (Ε.Ο.Δ.) 1. Η Ε.Ο.Δ. είναι υποεπιτροπή της Κ.Ε.Δ. και αποτελείται από τρία(3) μέλη, τα οποία εισηγείται η Κ.Ε.Δ αλλά τα ορίζει το Δ.Σ. 2. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι μέλος της Κ.Ε.Δ. 3. Σκοπός της είναι να ορίζει τους διαιτητές που θα λαμβάνουν μέρος στους επίσημους αγώνες. 4. Μετά τον ορισμό των Διαιτητών και λοιπών οργάνων Διαιτησίας από την Ε.Ο.Δ. η Ομοσπονδία αναγράφει αυτούς στις προκηρύξεις των αγώνων και φροντίζει για την ειδοποίησή τους. 5. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αντικατάστασης ενός Διαιτητή ( ανωτέρα βία, κ.λ.π. ), η Ε.Ο.Δ. φροντίζει να καλύψει το κενό με εφεδρικό Διαιτητή που έχει κληθεί εγκαίρως. δ) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ( Π.Ε.Δ.) 1. Είναι υποεπιτροπή της Κ.Ε.Δ. και αποτελείται από τρία(3) μέλη ορισθέντα από το Δ.Σ. από πίνακα πέντε(5) τουλάχιστον διαιτητών που πρότεινε η Κ.Ε.Δ. 2. Έχει ως κύριο της έργο την επιβολή πειθαρχικών ποινών στους Διαιτητές για παραβάσεις που αφορούν την άσκηση των αγωνιστικών καθηκόντων τους, στους αγώνες των Εθνικών Πρωταθλημάτων. 3. Μετά την επιβολή της ποινής σε διαιτητή αυτός ειδοποιείται από την Π.Ε.Δ. μέσω της Ομοσπονδίας. 4. Οι αποφάσεις της Π.Ε.Δ. επιδέχονται έφεση. 5. Ποινές που έχει επιβάλλει η Π.Ε.Δ., για τις οποίες δεν θα ασκηθεί έφεση, σύμφωνα με επικυρώνονται από το Δ.Σ. εφόσον τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. ε) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. H ΚΕΔ., σε συνεργασία με την Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. διοργανώνει σεμινάρια διαιτησίας για αρχάριους και προχωρημένους. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων διαιτησίας ανακοινώνεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά από πρόταση της ΚΕΔ.. Το πρόγραμμα αυτό κοινοποιείται σε όλους τους Διαιτητές καθώς και σε όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας. Το κόστος συμμετοχής σε κάθε σεμινάριο καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά από πρόταση της ΚΕΔ. Σκοπός των σεμιναρίων είναι: i. Η εκπαίδευση νέων Διαιτητών. ii. Η εκπαίδευση των Διαιτητών στους νέους Κανονισμούς Διαιτησίας, όποτε αυτοί προκύψουν. 2.Τα σεμινάρια διαιτησίας περιέχουν δύο μέρη: i. το θεωρητικό: αναλύονται οι κανόνες Διαιτησίας σύμφωνα με τους οποίους λειτουργούν η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σάμπο(FIAS) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κουρας(IKA). Η ΚΕΔ υποχρεούται να εκδώσει και να μοιράσει σε όλους τους Διαιτητές βιβλίο με τους κανονισμούς και τον τρόπο διεξαγωγής των Αγωνισμάτων. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να ανανεώνεται, όποτε προκύπτουν νέοι κανόνες. ii. το πρακτικό: περιλαμβάνει διαιτησία στην πράξη και σχολιασμό των διαφόρων φάσεων, των βαθμών και των ποινών που δίνονται ανά περίπτωση. στ) ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Οι διαιτητές ανάλογα με τις ικανότητές και την εμπειρία τους, διακρίνονται σε τρεις (3) βαθμούς: i. Διαιτητές Γ΄ Κατηγορίας: Επί ένα ( 1 ) έτος χρησιμοποιείται ως χρονομέτρης και αργότερα ως κριτής(Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους αγώνες εντός Ελλάδας, πλην τελικών Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.) ii. Διαιτητές Β΄ Κατηγορίας: Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους αγώνες εντός Ελλάδας. Εφόσον προταθούν από την ΚΕΔ. και πάρουν την τελική έγκριση από το Δ.Σ και την Παγκόσμια Ομοσπονδία, μπορούν να διαιτητεύουν σε Διεθνή Τουρνουά Β’ Κατηγορίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. iii. Διαιτητές Α΄ Κατηγορίας Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους αγώνες εντός Ελλάδας. Εφόσον έχουν ήδη διαιτητεύσει σε Διεθνή Τουρνουά Β’ κατηγορίας, η Παγκόσμια Ομοσπονδία τους κρίνει και τους προάγει στην κατηγορία ΄΄Διεθνής Διαιτητής Α΄ Κατηγορίας΄΄ και διαιτητεύουν σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. ζ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Διαιτητές της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. έχουν δικαίωμα να γίνουν όλοι όσοι: i. Είναι άνω των 18 ετών ii. Έχουν τις βασικές γνώσεις πάνω στα αθλήματα iii. Έχουν κατ’ ελάχιστον τριετή(3) εμπειρία ως αθλητές iv. Έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ-ΑΓΩΝΩΝ 1. Οι Γραμματείες υπάγονται αποκλειστικά στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. 2. Η ΚΕΔ με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αναλαμβάνει την εκπαίδευση των νέων Γραμματέων, καθώς και την επιμόρφωση των παλαιών στους νέους κανονισμούς, όποτε αυτοί προκύψουν. 3. Κανένας υποψήφιος Γραμματέας δεν μπορεί να εξασκεί το επάγγελμα του Προπονητή θ) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Για έκτακτες περιπτώσεις ή για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό Διαιτησίας η ΚΕΔ συνεδριάζει και προτείνει την απόφασή της στο Δ.Σ. Ομοσπονδίας. Την τελική απόφαση την έχει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.