ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο Εσωτερικός κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής
νομοθεσίας και ιδίως του Νόμου 2725/99, τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, του Καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τους κανονισμούς-
αποφάσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σάμπο, Κουράς και Τσιδαόμπα αντίστοιχα και
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).
2. Συντάσσεται από το Δ.Σ. και ψηφίζεται από την Γ.Σ.
3. Υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού.
4. Η τήρηση των περιλαμβανομένων κανόνων είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά
σωματεία, τις Ενώσεις αθλητικών σωματείων και τις Τοπικές Επιτροπές που υπάγονται
στην Ομοσπονδία.
5. Σε περίπτωση παράλειψης ή αμφισβήτησης περιεχομένου τινός στον παρόντα
Κανονισμό εφαρμογή έχει ο Νόμος και το Καταστατικό.
6. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Τεχνών Σάμπο, Κουράς, Τσιαδαόμπα είναι
αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων των αθλημάτων
του ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΑΣ, ΤΣΙΔΑΟΜΠΑ. Με τις προκηρύξεις που καταρτίζει η
Ομοσπονδία καθορίζονται οι γενικές διατάξεις για την διεξαγωγή των αγώνων τα οποία
περιλαμβάνουν: προγράμματα, όροι συμμετοχής των σωματείων και των αθλητών, τόπος
διεξαγωγής των αγώνων, έπαθλα, ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, οι
ημερομηνίες των αγώνων κλπ.
7. Σε περίπτωση ανάγκης για εναρμόνιση του παρόντος Κανονισμού με επιβαλλόμενες
αλλαγές σε κανόνες, τεχνικούς όρους και διαδικασίες από την Παγκόσμια Ομοσπονδία
Σαμπο (FIAS) ή την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κουράς(IKA) ή αλλαγές σε επουσιώδεις
διατάξεις των περιεχομένων του, το Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 των Μελών του, δύναται
να προβαίνει στη προσωρινή τροποποίηση των αντιστοίχων διατάξεων του Κανονισμού
αυτού.
8. Ο Κανονισμός αυτός εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Σάμπο, Κουράς, Τσιδαόμπα στις 25/9/2002 και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευσή
της Ομοσπονδίας στις 13/10/2002.

9. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. ή η Ομοσπονδία,
εννοείται η Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Τεχνών Σάμπο, Κουράς, Τσιαδαόμπα
όπου αναφέρεται το Δ.Σ., εννοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της και ‘όπου αναφέρεται
η Γ. Σ., εννοείται η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Τεχνών
Σάμπο, Κουράς, Τσιδαόμπα.
10. Για την ακριβέστερη παρουσίαση της ύλης του Κανονισμού στο τέλος αυτού
παρατίθεται λεπτομερής και διεξοδική ανάλυση των Κανονισμών Διεξαγωγής Αγώνων
κάθε αθλήματος