ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ

α) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων Ομοσπονδίας
θεσπίζεται πειθαρχικό δίκαιο για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες της Αθλητικής
Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.
2. Η Δικαστική Επιτροπή διορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αποτελείται από
τρία(3) μέλη και συγκεκριμένα από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ως πρόεδρο, τον
αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Δ.Σ. ως γραμματέα και τον νομικό σύμβουλο ως
μέλος.
3. Η αρμοδιότητα της επιτροπής αυτής είναι να επιβάλλει, μεταρρυθμίζει ή διαγράφει
ποινές σε σωματεία ή φυσικά πρόσωπα και να εκδικάζει τις εφέσεις των προηγούμενων
επί των ποινών των σωματείων – μελών.
4. Επιλαμβάνεται των υποθέσεων μόνο μετά από παραπομπή του Δ.Σ. και οι αποφάσεις της
υπόκεινται στην επικύρωση του Δ.Σ. μετά από την οποία είναι δεσμευτικές για τα
σωματεία.
5. Στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής τηρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις
της λαμβάνονται μετά από εξέταση κάθε χρήσιμου στοιχείου ή μάρτυρα και απολογία
του κατηγορούμενου. Παρέχουν δε πλήρη αιτιολογία.
6. Οι επικυρωτικές αποφάσεις προσβάλλονται ενώπιον του ΑΣΑΕΔ.
7. Σε περίπτωση που ο τιμωρημένος δικαιωθεί από το ΑΣΑΕΔ, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο
να τον αποκαταστήσει ανάλογα στην επόμενη συνεδρίασή του.
β) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.
2. Προσωρινός αποκλεισμός απ’ τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί να
ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους.
3. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση δεόντως
αιτιολογημένη, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των

αντιπροσώπων-μελών, μπορεί να διαγράψει από τη δύναμη της το Σωματείο. Σε
περίπτωση οριστικής διαγραφής σωματείου, οι αθλητές αυτού μπορούν να μεταγραφούν
ελεύθερα σε άλλο Σωματείο της προτιμήσεώς τους.
γ) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
1. Για κάθε φύσεως παραπτώματα που διαπράττονται από μέλη του Δ.Σ. της
Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. , οι ποινές επιβάλλονται αποκλειστικά και μόνον από το Δ.Σ. χωρίς
ανάμιξη της Δικαστικής Επιτροπής.
2. Το Δ.Σ.. έχει την υποχρέωση να ασχοληθεί με οποιοδήποτε παράπτωμα μέλους του, εφ’
όσον αυτό καταγγελθεί εγγράφως από κάποιο Σωματείο Μέλος της Ομοσπονδίας ή έχει
διαπιστωθεί από τουλάχιστον τρεις (3) Συμβούλους του ΔΣ.
3. Για την επιβολή ποινής θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον
των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
4. Οι ποινές αυτές είναι:
i) Προφορική επίπληξη.
ii) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία
iii) Παραπομπή του φακέλου του μέλους Ε.ΦΙ.Π για την επιβολή απ’ αυτήν των
νόμιμων κυρώσεων
γ) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Προφορική επίπληξη
2. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία
3. Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες Εσωτερικού από ένα 1-3 χρόνια
4. Αποκλεισμός συμμετοχής σε διεθνής αγώνες από ένα 1-3 χρόνια
5. Οριστικός αποκλεισμός από τους αγώνες και διαγραφή από το μητρώο της
Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.
6. Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π, για την επιβολή απ’ αυτήν των νόμιμων κυρώσεων

7. Εισήγηση προς τη Ε.Ο.Ε./ Δ.Ο.Ε. σε περίπτωση υποτροπής σε αδικήματα χρήσης
απαγορευμένων ουσιών και χρησιμοποίησης απαγορευμένων μεθόδων για την αύξηση
της αθλητικής του ικανότητας.
8. Ποινές που επιβάλλονται στους αθλητές από τα Σωματεία στα οποία αυτοί ανήκουν
πρέπει να ανακοινώνονται στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες
από την έκδοσή της σε αυτόν που τιμωρήθηκε. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να τις
επικυρώσεις εφόσον δεν έχουν προσβληθεί νόμιμα. Ποινές που επιβάλλονται από το
Σωματείο και επικυρώνονται σύμφωνα με τα πιο πάνω δεν ανακαλούνται
δ) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Έγγραφη επίπληξη
2. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία
3. Προσωρινός αποκλεισμός παρουσίασης του από τους αγώνες. Ο προσωρινός
αποκλεισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους.
4. Οριστικός αποκλεισμός του και από όλους τους αγώνες του Εσωτερικού και Εξωτερικού.
5. Προσωρινή παύση άσκησης των καθηκόντων του, που δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το
διάστημα του ενός (1) έτους.
6. Στην περίπτωση του προπονητή της Εθνικής ομάδας, περικοπή των αποδοχών του για
τριάντα (30) ημέρες.
7. Στην περίπτωση του προπονητή της Εθνικής ομάδας, διακοπή του συμβολαίου του με
την Ομοσπονδία.
8. Οριστική διαγραφή από τον κατάλογο προπονητών της Ομοσπονδίας.
9. Παραπομπή του προπονητή που τιμωρήθηκε στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για
την επιβολή απ’ αυτήν των νόμιμων κυρώσεων.
ε) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1. Έγγραφη επίπληξη
2. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία
3. Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί να
ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους.

4. Οριστική διαγραφή από το Μητρώο Διαιτητών της Ομοσπονδίας και πρόταση προς την
Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τη διαγραφή του από τα Μητρώα
Διεθνών Διαιτητών
5. Παραπομπή του τιμωρημένου διαιτητή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την
επιβολή απ’ αυτήν των νόμιμων κυρώσεων.
στ) ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
1. Διαρκής ή προσωρινή απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους.
2. Διαρκής ή προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αθλητικούς χώρους.
3. Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή απ’ αυτήν των
νόμιμων κυρώσεων.