ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Αθλητικής Νομοθεσίας.
2. Αποτελεί την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αθλητικών Σωματείων που καλλιεργούν τα
αθλήματα ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΑΣ, ΤΣΙΔΑΟΜΠΑ στην Ελλάδα.
3. Ο κύριος σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διάδοση, ανάπτυξη και εξύψωση των
αθλημάτων της Ομοσπονδίας με την αγωνιστική και τη γενικότερη φίλαθλη έννοια σε
όλη την επικράτεια καθώς και η εκπροσώπηση των παραπάνω αθλημάτων διεθνώς
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας
και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), άρθρο 19&2 του Ν.2725.
4. Είναι μέλος των: i) Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σάμπο (FIAS), ii) Πανευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Σάμπο (ESF), iii) Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κουράς (IKA), iv)
Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κουράς (EKC)
5. Συμμετέχει με εκπροσώπους της στην FIAS,ESF,IKA,EKC.
6. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Ομοσπονδίας ασκούνται από τη Γ.Γ.Α., εκτός της
θεώρησης των βιβλίων της Ομοσπονδίας που αναφέρεται στο 29
ο άρθρο του
Καταστατικού.
β) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Γ.Σ. και συγκροτείται από τους
αντιπροσώπους των σωματείων που υπάγονται σε αυτήν και έχουν το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθε.
2. Κάθε σωματείο συμμετέχει στη Γ.Σ. με ένα μόνο αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή, οι
οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. τους καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.
3. Κάθε σωματείο διαθέτει στη Συνέλευση μια μόνο ψήφο. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται
από τον τακτικό αντιπρόσωπο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον
αναπληρωματικό.

4. Κάθε νέο αθλητικό σωματείο-μέλος από την εγγραφή του δικαιούται να μετέχει στις
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και στις Γ.Σ. αυτής με δικαίωμα λόγου. Δικαίωμα
ψήφου αποκτά μετά από ένα (1) έτος από την εγγραφή του.
5. Δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν όλοι οι εκπρόσωποι των σωματείων που πληρούν τις
αναφερόμενες στο Νόμο και το Καταστατικό προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν λάβει την
Αθλητική Αναγνώριση και είχαν κατά το προ της Γ.Σ. ημερολογιακό
έτος συμμετοχή σε επίσημους αγώνες με δέκα ( 10 ) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες.
6. Κάθε σωματείο της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. χάνει το δικαίωμα να είναι μέλος της και
διαγράφεται υποχρεωτικά από το Μητρώο με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με
πλειοψηφία των ¾ των αντιπρόσωπων, μετά από πρόταση του Δ.Σ. εφόσον συντρέχουν
οι λόγοι που αναλύονται λεπτομερώς στο άρθρο 4 του Καταστατικού.
7. Σε κάθε Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και ο
Γραμματέας της Γ.Σ. που τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. Έχουν την δυνατότητα να
εκλεγούν Πρόεδρος και Γραμματέας της Γ.Σ οποιοιδήποτε από τους παρόντες
αντιπροσώπους ή μέλη του Δ.Σ.
8. Υπεύθυνοι για την καταγραφή των πρακτικών στο σχετικό βιβλίο Πρακτικών
Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων είναι ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ. το
οποίο και υπογράφουν.
γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. διοικείται από Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη και
εκλέγεται κάθε τετραετία και συγκεκριμένα όπως προβλέπεται στην αθλητική
Νομοθεσία δηλαδή εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των
Ολυμπιακών Αγώνων. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία (3)
αναπληρωματικά.
2. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών
στο Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση
ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου
αριθμού των κατά το ποσοστό 20% εκλεγομένων.

3. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν.
Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία και
τον Έφορο.
4. Τα καθήκοντα των ανωτέρω περιλαμβάνονται λεπτομερώς στα άρθρα 14-15-16-17-18
του Καταστατικού.
5. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το Καταστατικό.
6. Η ιδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν
μετακινούνται εκτός του τόπου της κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε
υπηρεσίας στης Ομοσπονδία επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και
διατροφής.
7. Για να γίνει δεκτός κάποιος ως υποψήφιος για τις εκλογές του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. της
Ομοσπονδίας πρέπει να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση και να προσκομίσει
βεβαίωση του συλλόγου που ανήκει ότι είναι μέλος αυτού για περισσότερο από ένα έτος,
και ότι έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε.
8. Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει τους εκπροσώπους και αναπληρωματικούς της
Ομοσπονδίας σε όλους τους εθνικούς και διεθνείς φορείς που είναι αναγκαίοι ή
επιβάλλεται εκπροσώπηση και οι οποίοι πρέπει να μεταφέρουν τη βούληση και τις
εντολές της ομοσπονδίας προς αυτούς. Μετά την επιστροφή τους ενημερώνουν
προφορικά το Δ.Σ για τα πεπραγμένα.
δ) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική επιτροπή τα δυο (2) μέλη της
οποίας εκλέγονται από τη Γ.Σ. και το τρίτο, που προεδρεύει, είναι ο Δικαστικός
Αντιπρόσωπος ο οποίος ορίζεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 24 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, χωρίς την συμμετοχή του οποίου δεν
επιτρέπεται να διεξαχθούν αρχαιρεσίες.
2. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του
Καταστατικού.
3. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται ταυτόχρονα με
εκείνη του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από
τρία(3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

4. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται χωριστά.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρακτικό όπου φαίνεται η σειρά
επιτυχίας όλων των υποψηφίων στους συνδυασμούς που πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
ε) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Το Δ.Σ. προβαίνει στην κατάρτιση Επιτροπών για να γίνει αποδοτικότερη και πιο
αποτελεσματική η λειτουργία της Ομοσπονδίας.
2. Η θητεία των Επιτροπών ακολουθεί τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ που τις εξέλεξε
3. Κάθε μέλος της οποιαδήποτε Επιτροπής πρέπει να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση
και να προσκομίσει βεβαίωση του συλλόγου που ανήκει ότι είναι μέλος του πέραν του
έτους από της εγγραφής του σε αυτό.
4. Η ιδιότητα κάθε μέλους των διαφόρων Επιτροπών είναι άμισθη.
5. Το Δ.Σ. εκλέγει τον πρόεδρο καθώς και τα υπόλοιπα μέλη κάθε Επιτροπής.
6. Κάθε Επιτροπή ανάλογα με το αντικείμενο της μελετάει τα θέματα της αρμοδιότητας
της, συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις τις οποίες υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ.
Παράλληλα τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της. Η Επιτροπή συγκαλείτε σε
συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις αρμοδιότητες
της Επιτροπής ή ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας ή απόφαση του
Δ.Σ.
7. Για την λήψη αποφάσεων υπερισχύει η ψήφος της πλειοψηφίας των Μελών της κάθε
Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η θέση του Προέδρου της Επιτροπής.
8. Κάθε Επιτροπή υποβάλλει τις προτάσεις και τις αποφάσεις της εγγράφως στην
Ομοσπονδία, οι οποίες θα συζητηθούν στο Δ.Σ.
9. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να ζητήσει τη φυσική παρουσία των μελών των
διαφόρων Επιτροπών για τυχόν διευκρινίσεις στα θέματα που τους αφορούν.
10. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαθιστά και να παύει τα μέλη των
Επιτροπών τους.
11. Η εκλογή, σύνθεση και τα καθήκοντα της Ε.Ε. αναλύονται στο 21
ο άρθρο του
Καταστατικού.

12. Για τις Επιτροπές που συστήνονται για ένα ορισμένο λόγο και χρονικό διάστημα όπως η
Εφορευτική Επιτροπή, η Αγωνόδικος Επιτροπή κλπ τα καθήκοντά τους θα αναφέρονται
στην απόφαση του Δ.Σ. με την οποία θα συγκροτούνται
13. Σύμφωνα με το 22
ο άρθρο του Καταστατικού, το Δ.Σ. μπορεί να συστήνει οποιασδήποτε
φύσεως Επιτροπές.
14. Οι Επιτροπές που διαθέτει σήμερα η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι οι ακόλουθες :
• Επιτροπή Ανάπτυξης
α. Η Επιτροπή Ανάπτυξης προσπαθεί να αναζητήσει νέα κίνητρα που θα πρέπει να δίνονται στα
σωματεία της Ομοσπονδίας έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδοση και εξέλιξη των αθλημάτων
καθώς και για την ύπαρξη αυξανόμενης συμμετοχής των σωματείων στις αγωνιστικές εκδηλώσεις. Ως
εκ τούτου εισηγείται στο Δ.Σ. για τη παροχή κινήτρων προς τα εγγεγραμμένα και ενεργά Σωματεία
της Ομοσπονδίας που κυρίως είναι η οικονομική και υλική βοήθεια. Φροντίζει για τη χορήγηση
παλαίστρας-γκιλάμ στους συλλόγους.
β. Μεταφέρει στα σωματεία τις απόψεις του Δ.Σ. και καταγράφει τις δικές τους για το Δ.Σ.
γ. Ενημερώνει τακτικά ή όποτε ζητηθεί το Δ.Σ. με σχετικές εκθέσεις των ενεργειών της.
δ. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συγκροτείται κυρίως από μέλη του Δ.Σ. ή άλλα πρόσωπα με Τεχνικές
γνώσεις.
ε. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συντάσσει έκθεση που απευθύνεται προς το Δ.Σ. στο τέλος κάθε έτους
στην οποία αξιολογείται κάθε σωματείο ξεχωριστά για τις προσπάθειες που καταβάλλει στην
ανάπτυξη των αθλημάτων της Ομοσπονδίας. Η έκθεση αυτή λαμβάνεται υπ’ όψη
της Ομοσπονδίας για την συνολική αξιολόγηση των σωματείων.
• Επιτροπή Οικονομικού
α. Η Οικονομική Επιτροπή έχει ως κύριο σκοπό της να ελέγχει όλων των ειδών τις δαπάνες της
Ομοσπονδίας. Φροντίζει ώστε αυτές να έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. καθώς και να έχουν προβλεφθεί σε
ανάλογα κονδύλια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.
β. Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να αναζητά: χορηγίες, επιδοτήσεις και δωρεές κάθε είδους
από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την ενίσχυση της εκπλήρωσης των σκοπών της Ομοσπονδίας

γ. Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται κυρίως από τρία ( 3 ) μέλη του Δ.Σ. Είναι δυνατή η
αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής αυτής, με απόφαση του Δ.Σ, με άλλο μέλος του Δ.Σ. ή
προσώπου που έχει κατάλληλες οικονομικές γνώσεις.
δ. Η Οικονομική Επιτροπή έχει στενή συνεργασία με τον Έφορο για τη σύνταξη του βιβλίου της
περιουσίας της Ομοσπονδίας.
ε. Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Προμηθειών αλληλοενημερώνονται και συνεργάζονται
στενά.
• Επιτροπή Προμήθειων
α. Η Επιτροπή Προμηθειών έχει ως κύριο σκοπό της την εξασφάλιση της διαφάνειας σε ότι αφορά την
προμήθεια υλικού, αγαθών και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας που περιλαμβάνονται στον
προϋπολογισμό. Φροντίζει γενικά για την επίτευξη των οικονομικότερων δαπανών στην προμήθεια
υλικού, αγαθών και υπηρεσιών που είναι προς όφελος της Ομοσπονδίας. Η Επιτροπή Προμηθειών
είναι υπεύθυνη και για τη πώληση των καταδικαζομένων ή υλικών που δεν χρησιμοποιούνται από την
Ομοσπονδία ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
β. Η Επιτροπή Προμηθειών αποτελείται κυρίως από τρία ( 3 ) μέλη, ένα (1) εκ των οποίων είναι μέλος
του Δ.Σ. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής αυτής, με απόφαση του Δ.Σ, με άλλο
μέλος του Δ.Σ. ή προσώπου.
γ. Η Επιτροπή Προμηθειών συνεργάζεται με την Οικονομική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.
δ. Για την προμήθεια υλικών, αγαθών και υπηρεσιών όπου η συνολική αξία τους κατά είδος σε ετήσια
βάση υπερβαίνει τα 3.000,00€ διενεργείται διαγωνισμός από την Επιτροπή Προμηθειών με τη
συγκέντρωση τουλάχιστον τριών (3) προσφορών των ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι
προμηθευτές μπορούν να πληροφορηθούν για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας από σχετικές προκηρύξεις
της Ε.Ο.M.T.Σ.Κ.Τ. ή και από επιστολές της Ομοσπονδίας προς τους προμηθευτές. Κάθε υποψήφιος
προμηθευτής θα υποβάλλει στην Ομοσπονδία την προσφορά του γραπτώς σε κλειστό φάκελο ο
οποίος θα παραδοθεί στην Επιτροπή Προμηθειών για την αξιολόγησή του. Η όλη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών των προμηθευτών πρέπει να γίνεται σε μια δημόσια συνεδρίαση της
επιτροπής κατά την οποία δικαιούνται να παρίστανται και εκπρόσωποι των προμηθευτών. Τα βασικά
κριτήρια για την επιλογή ενός προμηθευτή μπορεί να είναι η χαμηλότερη τιμή ή πιο συμφέρουσα

προσφορά αρκεί να βέβαια πληρούνται οι προδιαγραφές του διαγωνισμού. Μετά τη συγκέντρωση των
φακέλων των σχετικών προσφορών η Επιτροπή Προμηθειών υποβάλλει τη σχετική πρότασή της στο
Δ.Σ. το οποίο παίρνει την τελική απόφαση, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Οι
πληρωμές στους προμηθευτές γίνονται μια μέρα της εβδομάδας όπως ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
ε. Ενστάσεις κατά του κύρους των αποφάσεων της Επιτροπής Προμηθειών υποβάλλονται από κάθε
ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της
προσβαλλόμενης πράξης. Το Δ.Σ. υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 ημερών
από την κατάθεση της ένστασης με αιτιολογημένη απόφασή του.
στ. Με απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται η προμήθεια υλικών αγαθών και υπηρεσιών χωρίς διαγωνισμό
μόνον στις περιπτώσεις: i. Επείγουσας απρόβλεπτης ανάγκης.
ii.Διαμονή και διατροφή αποστολών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις
σχετικές προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων.
• Επιτροπή Μεταγραφών
Τα καθήκοντα της Επιτροπής θα αναλυθούν στο αντίστοιχο Κεφάλαιο «ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΘΛΗΤΩΝ»
• Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας(ΚΕΔ)
Τα καθήκοντα της Επιτροπής θα αναλυθούν στο αντίστοιχο Κεφάλαιο «ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ»
• Δικαστική Επιτροπή
Τα καθήκοντα της Επιτροπής θα αναλυθούν στο αντίστοιχο Κεφάλαιο «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»