ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΘΝΙΚΟΙ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

α) ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:
i. Η Γ.Γ.Α. με τις υπηρεσίες της και με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ή και τις
εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Αθλητισμού εποπτεύει και ελέγχει όλους
τους Αθλητικούς Φορείς σε όλες τις δραστηριότητές τους.
ii. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο που λειτουργεί στη Γ.Γ.Α. διενεργεί λογιστικούς και
διαχειριστικούς ελέγχους στα Αθλητικά Σωματεία και τις Ομοσπονδίες.
iii. Η .Γ.Γ.Α. διαθέτει τα έσοδά της στις Αθλητικές Ομοσπονδίες σύμφωνα με τις
σχετικές Αποφάσεις της Κυβέρνησης.
iv. Στη Γ.Γ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού η Επιτροπή
Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών με σκοπό την ενημέρωση των
Εκπροσώπων σε Διεθνείς Αθλητικούς Οργανισμούς σε θέματα εξωτερικής
πολιτικής για τον Αθλητισμό.
v. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. λειτουργεί στη Γ.Γ.Α. και ασχολείται με την εκδίκαση
προσφυγών και αποφάσεων των πειθαρχικών και άλλων οργάνων.
2. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, η οποία ελέγχει τα βιβλία της
Ομοσπονδίας.
3. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.):
β) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ
1. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή:
i. Είναι η ανώτατη Παγκόσμια Οργάνωση με κύριο σκοπό την διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων και την εποπτεία του Διεθνούς Αθλητισμού.
2. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σαμπο (FIAS).

i. Η FIAS διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται από μέλη των Ενώσεων
των Ηπείρων.
ii. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι μέλος της και ο εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του
ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ
3. Η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σαμπο(ESF)
i. Η ESF διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τους Εκπροσώπους των
Ομοσπονδιών των Κρατών – Μελών.
ii. Η Ε.Ο.M.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι Μέλος της ESF.
4. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κουράς(IKA).
i. Η IKA διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται από μέλη των
Ενώσεων των Ηπείρων.
ii. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι μέλος της και ο εκπρόσωπος της μαζί με τον
αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ
5. Η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κουρας(EKC)
i. Η EKC διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τους Εκπροσώπους των
Ομοσπονδιών των Κρατών – Μελών.
ii. Η Ε.Ο.M.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι Μέλος της EKC.