ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. έχει τη δυνατότητα να προσλάβει Τεχνικούς Συμβούλους Έλληνες ή
Αλλοδαπούς.
2. Η πρόσληψή πραγματοποιείται έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. η οποία εξέτασε
και έλαβε υπόψιν της τις σχετικές ανάγκες της Ομοσπονδίας. Η απόφαση του Δ.Σ.
γίνεται ύστερα από επιλογή των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν από τη σχετική
προκήρυξη .
3. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση έργου ή ορισμένου χρόνου όπου αναλύονται οι όροι για
την παροχή υπηρεσιών καθώς και οι αποδοχές του Συμβαλλομένου, οι οποίες δεν
μπορούν να είναι μεγαλύτερες από αυτές του Ομοσπονδιακού προπονητή.
4. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. για να προχωρήσει στη πρόσληψη θα πρέπει να έχει προβλεφθεί
σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας.
5. Ο τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει τα εξής χαρακτηριστικά :
i. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμου και αντίστοιχου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής
.
ii. Να ήταν τουλάχιστον μία φορά πρωταθλητής σε εθνικό επίπεδο στη
κατηγορία εφήβων-Nεανίδων Β’ και άνω
.
iii. Να έχει αποδεδειγμένα μεγάλη προπονητική εμπειρία
β) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. έχει τη δυνατότητα να προσλάβει ιατρικό προσωπικό(Ιατροί,
Φυσιοθεραπευτές, κ.λ.π.).
2. Η πρόσληψή πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία εξέτασε και έλαβε υπόψιν
της τις σχετικές ανάγκες των αθλητών της Ομοσπονδίας. Η επιλογή γίνεται με την
 εξέταση των βιογραφικών των υποψηφίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με σχετική
προκήρυξη
3. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών (οι ανωτέρω δεν υπάγονται
στην εργατική νομοθεσία, ούτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ και οι υπηρεσίες τους
προσφέρονται κυρίως κατά περίπτωση). Στη σύμβαση αναλύονται οι όροι για την
παροχή υπηρεσιών, τη χρονική διάρκεια καθώς και οι αποδοχές.
4. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. για να προχωρήσει στη πρόσληψη ιατρικού προσωπικού θα πρέπει να
έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας.
γ) ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Οι Δικηγόροι, Δημοσιογράφοι, Λογιστές, Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και λοιπές
ειδικότητες που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν 2725/99.
2. Η πρόσληψή πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία εξέτασε και έλαβε υπόψιν
της τις σχετικές ανάγκες της Ομοσπονδίας. Η επιλογή γίνεται με την εξέταση των
βιογραφικών των υποψηφίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με σχετική προκήρυξη.
3. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εντολής, οπότε οι
ανωτέρω δεν υπάγονται στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Στη σύμβαση
αναλύονται οι όροι για την παροχή υπηρεσιών, τη χρονική διάρκεια καθώς και οι
αποδοχές.
4. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. για να προχωρήσει στη πρόσληψη των ανωτέρω θα πρέπει να έχει
προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας