ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1. Προπονητής της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού και της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα για την αθλητική εκπαίδευση, επιμόρφωση και καθοδήγηση αθλητών κάθε
επιπέδου και ηλικίας αθλητικών σωματείων, τοπικών ενώσεων και εθνικών ομάδων για την
προετοιμασία και συμμετοχή τους σε κάθε είδους αγωνιστικές δραστηριότητες του
αθλήματος.
2. Οι Άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή που έχουν ήδη χορηγηθεί από τη
Γ.Γ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.
3. Η Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού Αθλητισμού ύστερα από πρόταση της Ομοσπονδίας για παραβάσεις που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2725/1999.
β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι προπονητές του παρόντος κανονισμού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
i) Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Γ΄ κατηγορίας ΓΓΑ.
ii) Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών στο εξωτερικό, με αντίστοιχη
ειδικότητα
2. .ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
i) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Ε.Α.Σ.Α, χωρίς δίπλωμα ειδικότητας, οι οποίοι πληρούν τις
προϋποθέσεις της νομοθεσίας ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού
ii) Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Β΄ κατηγορίας ΓΓΑ.
iii) Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών στο εξωτερικό.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
i) Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με κύρια ή πρώτη ειδικότητα άθλημα της αποδεικνυόμενης ή
ισότιμης σχολής του εξωτερικού
ii) Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Α΄ κατηγορίας ΓΓΑ.
iii) Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών στο εξωτερικό.
Η αναβάθμιση του προπονητή- τριας από βαθμίδα σε βαθμίδα θα απαιτεί την παρακολούθηση
αντίστοιχης σχολής προπονητών διοργάνωσης της ΓΓΑ με την ομοσπονδία ή την
παρακολούθηση αναγνωρισμένων σχολών προπονητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι προπονητές της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. ως προς την θέση της απασχόλησης τους διακρίνονται στις
εξής κατηγορίες :
α. Εθνικοί Προπονητές: Η Ομοσπονδία για την κάλυψη των αναγκών της συγκρότησης,
ετοιμασίας και εμφάνισης Εθνικών αντιπροσωπευτικών ομάδων για τα διεθνή και διακρατικά
πρωταθλήματα και αγώνες προβαίνει έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. στην πρόσληψη
τους.
Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση γίνεται από το Δ.Σ. μετά από σχετική προκήρυξη. Στην
προκήρυξη γίνεται λεπτομερής αναφορά στα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα, τα
οικονομικά στοιχεία και η διάρκεια της σύμβασής του με την Ομοσπονδία.
Οι μικτές αποδοχές ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Από τις αποδοχές αυτές αφαιρούνται οι
νόμιμες κρατήσεις. Η διάρκεια της σύμβαση εργασίας είναι τα τέσσερα (4) έτη. Ο ανωτέρω
Προπονητής συμβάλλεται με την Ομοσπονδία εγγράφως, η δε σύμβασή του για να είναι έγκυρη
πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., όπου και δεν καταβάλλεται
καμία αποζημίωση πλην των δεδουλευμένων αποδοχών του.
Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:
i. Λόγω παραίτησής του.

ii. Λόγω περικοπής του σχετικού κονδυλίου από τη Γ.Γ.Α.
iii. Λόγω αποδεδειγμένης αδιαφορίας του στην παροχή των υπηρεσιών του.
iv. Λόγω τιμωρίας του
v. Λόγω ανάκλησης της αδείας του από τη Γ.Γ.Α.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του προπονητή της Εθνικής ομάδας είναι τα εξής :
i. Απολυτήριο Λυκείου, για όσους δεν έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής της Ημεδαπής ή της
Αλλοδαπής.
ii. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Προπονητή Α΄ κατηγορίας,
iii. Πολυετής προπονητική πείρα στα αθλήματα της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον τέσσερα(4)
έτη.
iv. Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
β. Σωματειακοί Προπονητές:
1. Όσα σωματεία έχουν στη δύναμή τους αθλητές κάτω των 18 ετών υποχρεούνται να απασχολούν
προπονητές με άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 όπως
ισχύει
2. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο
παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Γ να είναι έγκυρη η σχετική σύμβαση, απαιτείται να κατατεθεί
και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Αρμόδιο όργανο για την επίλυση των οικονομικών διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ του
σωματείου με τον προπονητή είναι τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα από τις
κείμενες διατάξεις όργανα
4. Είναι υποχρέωση τους να παρακολουθούν σεμινάρια όταν οργανώνονται από την Ομοσπονδία,
ώστε να μεταδίδουν τα απαραίτητα στοιχεία στους αθλητές τους.
5. Έχουν στενή συνεργασία με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας για το προπονητικό πρόγραμμα
και μεθόδους αύξησης της φυσικής κατάστασης των αθλητών τους.

γ) ΣΧΟΛΕΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. φροντίζει για την εξέλιξη των προπονητών με επιμορφωτικά
σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες με δικαίωμα παρακολούθησης από όλους τους
προπονητές
2. Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές τους, προκειμένου αυτοί να
συμμετέχουν στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις.
3. Στα σεμινάρια αυτά το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να ορίζει ένα ενδεικτικό ποσό που
θα καταβάλλεται από τους διδασκόμενους, για τη κάλυψη μέρους των δαπανών τους.
4. Σχολές προπονητών Γ΄, Β΄ και Α΄ κατηγορίας στα αθλήματα της Ομοσπονδίας μας
ιδρύονται και λειτουργούν από τη Γ.Γ.Α., οι οποίες χορηγούν αντίστοιχα διπλώματα
5. Σχολές προπονητών Γ΄, Β΄ και Α΄ κατηγορίας στα αθλήματα της Ομοσπονδίας μας
λειτουργούν και στο Εξωτερικό.
6. Δικαίωμα συμμετοχής και φοίτησης στις Σχολές αυτές έχουν όλοι οι Προπονητές που
συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό της Σχολής προσόντα