ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

α) ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ
1. Η ίδρυση αθλητικού σωματείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2. Μέλη της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. μπορούν να καταστούν φίλαθλα σωματεία-σύλλογοι που
εδρεύουν στην Ελλάδα και καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης,
επιδεικνύοντας αγωνιστική δραστηριότητα.
3. Η λειτουργία τους γίνεται σύμφωνα με το Καταστατικό τους, το Καταστατικό και τον
Εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας και τον Αθλητικό Νόμο.
4. Η εγγραφή μέλους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και η διαγραφή με απόφαση της Γ.Σ.
5. Κάθε αθλητικό σωματείο που θέλει να εγγραφεί ως μέλος της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. πρέπει να
υποβάλλει γραπτή αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 του
Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
6. Το Δ.Σ., σε περίπτωση που απορρίψει μια αίτηση, αποστέλλει έγγραφο στο σωματείο
αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης της εγγραφής. Το σωματείο έχει το δικαίωμα
να επανέλθει με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά, οπότε
κρίνεται εκ νέου.
7. Όλα τα μέλη – σωματεία της Ομοσπονδίας έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες
υποχρεώσεις.
8. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. επιτρέπει στα αθλητικά της σωματεία να συνάπτουν συμβάσεις
χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τηρώντας τους Κανονισμούς της
Δ.Ο.Ε. και τη σχετική Νομοθεσία.
9. Όλα τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας είναι πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα εξής
βιβλία, τα οποία και πρέπει να θεωρούνται από την αρμόδια Νομαρχία:
• Μητρώο Μελών.
• Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
• Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
• Εσόδων – Εξόδων.
• Περιουσιακών Στοιχείων.
• Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων εγγράφων.
10. Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να ελέγχει εάν τα σωματεία της τηρούν τα βιβλία. Ο
έλεγχος αυτός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Στο Σωματείο που θα βρεθεί να μην τηρεί τα
προβλεπόμενα βιβλία, δίνεται μια προθεσμία μέχρι το πολύ ένα (1) μήνα για τη
συμμόρφωσή του με την υποχρέωση αυτή. Ειδάλλως το Δ.Σ. προχωρεί σε ανάλογες
ενέργειες σύμφωνα με το παρόν Κανονισμό.
11. Με απόφαση του Δ.Σ. του κάθε σωματείου επιτρέπεται η είσπραξη αντίτιμου για τη
διδασκαλία του αθλήματος τηρώντας τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
12. Δεν επιτρέπεται σε διαιτητές ή όσους ασχολούνται με διαιτητικό έργο στα αθλήματα της
Ομοσπονδίας, σε εμπόρους αθλητικών ειδών σε μέτοχους και διαχειριστές εταιριών με
αντικείμενο την εμπορία ή την κατασκευή αθλητικών ειδών να εκλεγούν στο Δ.Σ. ή στην
Ε.Ε. αθλητικού σωματείου της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.
13. Δεν επιτρέπεται σε μέλη του Δ.Σ. των σωματείων της Ομοσπονδίας , τις συζύγους, τα
τέκνα, τους γονείς και τα αδέρφια τους να συνάπτουν με το Δ.Σ. του σωματείου
οποιασδήποτε μορφής σύμβαση με οικονομικό αντάλλαγμα
.
14. Οι επίσημοι αγώνες καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Δεν
επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ομοσπονδία.
15. Πέραν των προβλεπόμενων του παρόντος Κανονισμού Επισήμων Αγώνων που
διοργανώνονται από την Ομοσπονδία, τα Σωματεία έχουν δικαίωμα να διοργανώνουν
φιλικούς αγώνες και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις και να ορίζουν τις κατηγορίες και τους
συμμετέχοντες Συλλόγους, μόνο αν ενημερώνεται εγγράφως η Ομοσπονδία η οποία
μπορεί να εγκρίνει ή όχι τις εκδηλώσεις αυτές. Τα τυχόν έξοδα των εκδηλώσεων αυτών
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους διοργανωτές ή και τους συμμετέχοντες
Ομοίως το ίδιο
ισχύει και για τα camping.
16. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. με απόφαση του Δ.Σ. της μπορεί να παρέχει στα σωματεία της κάθε
δυνατή βοήθεια για την ανάπτυξή τους.

β) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Το Δ.Σ. κάθε σωματείου ορίζει αντιπρόσωπο και αναπληρωτή του σωματείου στην
Ομοσπονδία, οποιοδήποτε μέλος του σωματείου του το οποίο του είναι μέλος του για
τουλάχιστον ένα (1) έτος από την εγγραφή του σε αυτό. Το σωματείο έχει το δικαίωμα
να τροποποιεί την ανωτέρω απόφασή του οποτεδήποτε.
2. Δεν μπορεί να ορίζονται αντιπρόσωποι όσοι έχουν την ιδιότητα του διαιτητή, οι έμποροι
αθλητικών ειδών ούτε στελέχη εταιρειών κατασκευής ή εμπορίας αθλητικών ειδών και
τέλος οι υπάλληλοι ή προπονητές του σωματείου ή της Ομοσπονδίας για όσο χρόνο
διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους και για ένα ( 1 ) έτος από τη λήξη της.
3. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αντιπρόσωπος του
σωματείου σε άλλη αθλητική Ομοσπονδία.
γ) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Κάθε σωματείο της Ομοσπονδίας χάνει το δικαίωμα να είναι μέλος της και διαγράφεται
υποχρεωτικά από το Μητρώο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται
με πλειοψηφία των ¾ των αντιπροσώπων, μετά από δικαιολογημένη πρόταση του Δ.Σ.
της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. όπως προβλέπεται στη παράγραφο 6 του άρθρο 4 του Καταστατικού
της Ομοσπονδίας. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:
i. Στερήθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση της αναγνώρισης του ως
νόμιμο σωματείο ή σύλλογος ή στερήθηκε της Διοικητικής αναγνώρισης
του ως σωματείο ή Σύλλογος
ii. Στερήθηκε το δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό της
Ομοσπονδίας για τρία (3) συνεχή χρόνια.
iii. Δήλωσε εγγράφως παραίτηση ή αποχώρηση από την Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.
iv. Παρέβη τις διατάξεις του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού
της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. ή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος σχετικός με τα
γεγονότα που ζημιώνουν τους σκοπούς της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. και του
αθλήματος εν γένει.

2. Στην περίπτωση (iv) της παραπάνω παραγράφου επιτρέπεται η διαγραφή μέλους, πριν
αυτό κληθεί σε απολογία ή πριν την παρέλευση της τασσόμενης προθεσμίας για έγγραφη
απολογία εάν κληθεί εγγράφως.
3. Κάθε σωματείο ασκεί πλήρως τα δικαιώματα του, μέχρι την οριστικοποίηση της
απόφασης για τη διαγραφή του χωρίς να συμμετέχει στην ψηφοφορία της Γ.Σ. επί του
θέματος της διαγραφής του.
4. Κάθε σωματείο το οποίο δεν μετέχει με δέκα(10) τουλάχιστον αθλητές αθροιστικά σε
όλους προκηρυσσόμενους από την Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. επίσημους αγώνες κάθε περιόδου ή
στις πάσης φύσεως διεθνείς συναντήσεις, χάνει το δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις για
τον επόμενο χρόνο.
5. Μετά τη λήψη της απόφασης της διαγραφής Σωματείου, αυτό έχει την υποχρέωση να
επιστρέψει αμέσως οτιδήποτε υλικό έχει παραλάβει από την Ομοσπονδία κατά το
διάστημα της λειτουργίας του.
δ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. αξιολογεί τα σωματεία της σύμφωνα με τις επιδόσεις των
αθλητών τους σε κάθε αγωνιστική περίοδο, το σύνολο των οποίων αποτελεί και το συνολικό
βαθμό της ετήσιας αξιολόγησης του σωματείου, σύμφωνα με την παρακάτω βαθμολογία:

Βαθμολογία
Διοργάνωση Κατηγορίες ΣΥΜ/ΧΗ ΧΡΥΣΟ ΑΡΓΥΡΟ ΧΑΛΚΙΝΟ 5ΟΣ 7ΟΣ 9ΟΣ
1 Ολυμπιακοί Αγώνες Α-Γ 30 500 450 400 350 300 150
2 Παγκόσμιους
Αγώνες
Α-Γ 25 400 350 300 250 200 100
Παν/μιαδα 20 300 250 200 150 100 50
Φοιτητικό 15 250 200 150 100 50 Χ
ΝΑ-ΝΓ 15 250 200 150 100 50 Χ
Εφήβων-Νεανίδων
Β’
15 200 150 100 50 25 X
Σχολικό 15 200 150 100 50 25 X
3 Πανευρωπαϊκούς
Αγώνες
Α-Γ 20 300 250 200 150 100 50
ΝΑ – ΝΓ 15 200 150 100 50 25 15
Εφήβων-Νεανίδων
Β’
12 180 140 80 40 20 10
4 Τουρνουά
Παγκόσμιου
Κυπέλλου(World
Cup-Grand Prix)
Α-Γ 12 200 150 100 50 25 X
5 Διεθνές Τουρνουά Α-Γ 10 100 70 40 20 15 X
ΝΑ-ΝΓ 8 70 40 30 15 10 X
Εφήβων –
Νεανίδων Β’
5 40 25 15 10 5 X
ΠΑ’-ΚΑ’ 4 30 20 10 5 X X
6 Βαλκανικούς
Αγώνες
Α-Γ 10 80 60 40 25 15 X
ΝΑ-ΝΓ 8 50 40 25 20 10 X
Εφήβων-Νεανίδων
Β
5 40 30 20 15 5 X
ΠΑ’-ΚΑ 4 30 20 15 10 X X
ΠΒ’-ΚΒ’ 3 25 15 10 5 X X
7 Πανελλήνιους
Αγώνες
Α-Γ 7 60 40 30 10 X X
ΝΑ-ΝΓ 6 40 30 20 5 X X
Εφήβων-Νεανίδων
Β
5 30 25 15 3 X X
ΠΑ’-ΚΑ 4 25 20 10 X X X
ΠΒ’-ΚΒ’ 3 20 15 5 X X X
8 Διασυλλογικούς
Αγώνες
Α-Γ 6 50 35 25 10 X X
ΝΑ-ΝΓ 5 35 25 20 5 X X
Εφήβων-Νεανίδων
Β
4 25 20 15 5 X X
ΠΑ’-ΚΑ 3 20 15 5 X X X
ΠΒ’-ΚΒ’ 2 15 10 3 X X X
9 Τοπικά και
Περιφερειακά
Πρωταθλήματα
Α-Γ
ΝΑ-ΝΓ
Εφήβων-Νεανίδων
Β
ΠΑ’-ΚΑ
ΠΒ’-ΚΒ’
1 3 2 1 X X X