ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΘΛΗΤΕΣ

α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Σε κάθε σωματείο της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. μπορούν να εγγραφούν αθλητές και αθλήτριες
από την ηλικία έξι (6) ετών και άνω
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του αθλητή αποτελεί η έγγραφη σύμφωνη
γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου αθλητή.
3. Στα σωματεία της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. επιτρέπεται να εγγράφονται αθλητές οποιασδήποτε
ιθαγένειας
4. Για να εγγραφεί ένας αθλητής στο σωματείο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
προσκόμιση των παρακάτω:
i. πιστοποιητικού γεννήσεως ή ταυτότητα για τους μεγαλύτερους ή
διαβατήριο σε περίπτωση εγγραφής ομογενή ή αλλοδαπού αθλητή.
ii. πιστοποιητικό Γιατρού ότι είναι ικανός να προπονείται και να αθλείται. Η
βεβαίωση αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.
5. Όσα σωματεία έχουν στη δύναμή τους αθλητές κάτω των 18 ετών υποχρεούνται να απασχολούν
προπονητές με άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 όπως
ισχύει.
6. Με απόφαση του Δ.Σ. του κάθε σωματείου επιτρέπεται η είσπραξη αντίτιμου για τη
διδασκαλία του αθλήματος τηρώντας τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
β) ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. τηρεί μητρώο αθλητών. Για να εγγραφεί ο αθλητής στο μητρώο
αθλητών και να λάβει το Δελτίο αθλητή απαιτούνται τα εξής :
i. Αίτηση του Σωματείου.
ii. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή ταυτότητα ή διαβατήριο
iii. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
iv. Κάθε αθλητής πρέπει να έχει έγγραφη πιστοποίηση ότι είναι ικανός προπονείται
και αθλείται. Η πιστοποίηση υγείας του αθλητή γίνεται από Δημόσια Νοσοκομεία
ή Κέντρα ή Ιατρεία ή από συμβεβλημένους με το Δημόσιο Ιατρούς. Οι εξετάσεις
στις οποίες υποβάλλονται οι αθλητές καθορίζονται με σχετική απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
2. Δελτίο αθλητή δίνεται σε αθλητές και αθλήτριες που διανύουν τουλάχιστον το δέκατο
(10ο) έτος της ηλικίας τους ημερολογιακά.
3. Μόνο ένας(1) Αριθμός Μητρώου αντιστοιχεί σε κάθε αθλητή.
4. Εάν ένας αθλητής απέκτησε Δελτίο σε μικρή ηλικία θα πρέπει όταν φτάσει σε ηλικία 16
ετών να αλλάξει δελτίο, υποβάλλοντας δύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες ώστε να μην
αντιμετωπίσει τυχόν πρόβλημα μη αναγνώρισης κατά τη συμμετοχή του σε αγώνες.
5. Σε περίπτωση απώλειας του, ο αθλητής και το σωματείο του θα πρέπει να φροντίσουν
για την έκδοση νέου υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση περί της απώλειας και των
απαιτούμενων στοιχείων όπως αναφέρονται παραπάνω.
6. Σε περίπτωση καταστροφής ή αλλοίωσης του υποβάλλεται το κατεστραμμένο ή
αλλοιωμένο Δελτίο και τα απαιτούμενα στοιχεία
γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ
1. Οι ηλικιακές κατηγορίες, οι κατηγορίες βάρους των αθλητών καθώς και η διάρκεια των
αγώνων αναλύονται λεπτομερώς για κάθε άθλημα στους <<Κανονισμούς Διεξαγωγής
Αγώνων>> του εκάστοτε αθλήματος
2. Η διάρκεια αγώνων σε Τοπικά, Περιφερειακά Πρωταθλήματα, σε Ημερίδες ή Φιλικούς
αγώνες, που ορίζεται στην προκήρυξή τους που μπορεί να είναι μικρότερη της
προβλεπόμενης.
3. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. μπορεί με απόφαση του να αλλάξει τις κατηγορίες αυτές
έτσι ώστε να προσαρμοστεί με τυχόν αλλαγή τους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
4. Στις αρχές κάθε έτους το Δ.Σ. θα ανακοινώνει στα σωματεία του όλες οι κατηγορίες των
αθλητών και αθλητριών που θα ισχύουν για τα αντίστοιχα έτη όπως επίσης θα
αναφέρεται εάν και με ποιες προϋποθέσεις οι αθλητές διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών
θα μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες με κατηγορίες μεγαλύτερων ηλικιών.
δ) ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. Η σύσταση των Εθνικών Ομάδων γίνεται στις εξής κατηγορίες :Ανδρών, Γυναικών,
Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων Β’.
2. Εάν γίνει προκήρυξη πρωταθλημάτων σε Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε
μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες, η Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. θα προετοιμάσει αντίστοιχες Εθνικές
Ομάδες.
3. Οι Εθνικές Ομάδες αποτελούνται από τους καλύτερους αθλητές της κατηγορίας τους.
4. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων σε
διεθνές επίπεδο, θα πραγματοποιείται προπόνηση για τους αθλητές που θα λάβουν μέρος
στους αγώνες.
5. Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις προπονήσεις
που διοργανώνονται για την σωστή προετοιμασία τους. Η μη συμμετοχή τους
συνεπάγεται αυτόματα και αποπομπή τους από την Εθνική Ομάδα
6. Ο αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών στις προπονήσεις ανά κατηγορία ορίζεται με
απόφαση του Προπονητή της Εθνικής Ομάδας, όπου οι δύο πρώτοι του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος καλούνται υποχρεωτικά.
7. Το προπονητικό πρόγραμμα των αθλητών καθορίζεται από τον Εθνικό Προπονητή και
υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ.
8. Οι αθλητές είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας από την ημερομηνία της επιλογής τους μέχρι
την ημερομηνία διεξαγωγής του επόμενου Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
ε) ΝΤΟΠΙΝΓΚ
1. Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός απαγορευμένου μέσου,
καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα του είτε απαγορευμένου μέσου είτε των
αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου.
2. Απαγορευμένα μέσα και ουσίες είναι εκείνες που ορίζονται και καταγράφονται από την
ισχύουσα νομοθεσία και τον Ιατρικό Κώδικα της Δ.Ο.Ε.
3. Ο έλεγχος ντόπινγκ και οι διαδικασίες αυτού γίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
νομοθεσίας
4. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια Πανελλήνιων αγώνων της ανώτατης
ηλικιακής κατηγορίας και εκτός αγώνων.
5. Η δαπάνη των ελέγχων αυτών βαραίνει την Ομοσπονδία.
6. Η ανεύρεση και διαπίστωση χρήσης απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων τεχνητής
αύξησης της ικανότητάς του είναι μέγιστη παράβαση και επιφέρει τις ακόλουθες
κυρώσεις στον αθλητή αυτόν :
i. Σε αθλητές: αποκλεισμός τουλάχιστον για δύο (2) έτη και σε περίπτωση
υποτροπής ισόβιος αποκλεισμός από οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση
Ελληνική και Διεθνή, ύστερα από εισήγηση της Δικαστικής Επιτροπής.
ii. Σε συντελεστή: η διετής(2) αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε
περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση, ύστερα από εισήγηση της Δικαστικής
Επιτροπής
7. Η άρνηση ενός αθλητή να δώσει δείγμα για ανάλυση εφόσον του ζητηθεί, επισύρει τις
ίδιες με τις ανωτέρω ποινές.
8. Οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
(Δ.Ο.Ε.), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α. – W.A.D.A.), την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Σαμπό(FIAS) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κουράς(IKA), σχετικά με
τον έλεγχο ντόπινγκ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
9. Όποιο θέμα δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έχει άμεση
εφαρμογή ο Ιατρικός Κώδικας της Δ.Ο.Ε.