ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Οι μεταγραφές των αθλητών από το ένα σωματείο σε ένα άλλο γίνονται μια φορά το
χρόνο και συγκεκριμένα από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Μόνο σε ειδικές και σημαντικές περιπτώσεις το ∆.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. μπορεί με
απόφασή του παρατείνει την περίοδο αυτή σε επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες.
2. Στις ηλικιακές κατηγορίες των Παίδων Β’-Κορασίδων Β΄ και Παίδων Α’-Κορασίδων Α΄
επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή τους σε άλλο σωματείο ασχέτως χρόνου εγγραφής
τους ύστερα από γονική συγκατάθεση
.
3. Εάν ένας αθλητής επιθυμήσει να μεταγραφεί σε κάποιον σύλλογο στο εξωτερικό, η
μεταγραφή γίνεται με την εγγραφή του σε σωματείο της αρεσκείας του στο νέο τόπο
διαμονής του με τους εκεί ισχύοντες Κανονισμούς. Παρόλα αυτά έχει τη δυνατότητα της
συμμετοχής του σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα
ανήκοντας στο δυναμικό του
Ελληνικού Σωματείου.
4. Σε περίπτωση που ένας αθλητής δεν αγωνίσθηκε σε επισήμους αγώνες της
Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. επί δώδεκα (12) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, αποκτά το
δικαίωμα μεταγραφής σε άλλο σωματείο.
β) ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
1. Ελεύθερη μεταγραφή:
i. Λόγω ανάκλησης της αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου
ii. Λόγω διάλυσης του Σωματείου του σύμφωνα με το Καταστατικό του.
iii. Λόγω διαγραφής του Σωματείου του από την δύναμη της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.
iv. Λόγω έλλειψης αγωνιστικής δραστηριότητας του Σωματείου
v. Εφόσον υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας του

2.Συναινετική μεταγραφή, με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου :
i. Με αποδέσμευση από το Σωματείο για οποιοδήποτε άλλο Σωματείο.
ii. Με συμφωνία μεταγραφής για ορισμένο Σωματείο χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.
3.Αναγκαστική μεταγραφή:
i. Λόγω μετοίκησης του αθλητού ή της οικογενείας του για επαγγελματικούς ή
οικογενειακούς λόγους σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από την
έδρα του Σωματείου του αθλητή. Η μετοίκηση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με
σχετική βεβαίωση όπως για παράδειγμα μισθωτήριο κατοικίας.
ii. Ύστερα από προσφυγή και ευνοϊκή απόφαση από το Α.Σ.Ε.Α.Δ.
4.Προσωρινή, όπου επιστρέφει στο σωματείο από το οποίο πήρε προσωρινή μεταγραφή
αμέσως μετά την εξάλειψη των παρακάτω λόγων :
i. Λόγω σπουδών
ii. Λόγω προσωρινής μετοίκησης του αθλητού ή της οικογενείας του για το
διάστημα της αλλαγής κατοικίας τους.
iii. Λόγω στρατιωτικής θητείας του αθλητή μακράν του τόπου της μόνιμης κατοικίας
β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
1. Η Επιτροπή Μεταγραφών συγκροτείται και λειτουργεί στα πλαίσια των διατάξεων των
Υπουργικών αποφάσεων περί μεταγραφών. Οι αποφάσεις της επικυρώνονται από το
Δ.Σ.
2. Η Επιτροπή Μεταγραφών αποτελείται από τρία (3) μέλη που διορίζονται από το Δ.Σ.
της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο του Δ.Σ, ένα μέλος του Δ.Σ. και
τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας ή ένα μέλος της Δικαστικής Επιτροπής.
Βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστον δύο μελών της, στην περίπτωση όμως
αυτή η απόφαση θα πρέπει να είναι ομόφωνη.
3. Η Επιτροπή Μεταγραφών συνεδριάζει έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της και
εξετάζει όλες τις αιτήσεις μεταγραφών μία προς μία. Στο τέλος υποβάλλει στο Δ.Σ. το

συνολικό της πόρισμα. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτό της εισήγησης της Επιτροπής να εκδώσει την σχετική απόφαση.
γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
1. Ο αθλητής που ενδιαφέρεται να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο πρέπει υποβάλλει
σχετική αίτηση στην Ομοσπονδία με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το πρώτο
δεκαήμερο (10) της περιόδου που ορίζεται από τον κανονισμό της Ομοσπονδίας.
2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :
i. Το Δελτίο του Αθλητή.
ii. Δύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες.
iii. Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση
iv. Για την περίπτωση της παραγράφου ελεύθερης μεταγραφής, την γονική
συγκατάθεση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κηδεμόνα.
v. Για την περίπτωση του δεύτερου(2
ου) εδαφίου της ελεύθερης μεταγραφής, την
απόφαση της διάλυσης του Σωματείου.
vi. Για περίπτωση της συναινετικής μεταγραφής, την απόφαση του Δ.Σ. του
Σωματείου του.
vii. Για την περίπτωση της αναγκαστικής μεταγραφής, ανάλογα το συμβόλαιο
ενοικίασης (ή αγοράς) της νέας κατοικίας, βεβαίωση του εργοδότη και βεβαίωση
της Αστυνομίας ή την απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
viii. Για τις περιπτώσεις προσωρινής μεταγραφής, ανάλογα βεβαίωση της Σχολής,
του εργοδότη, της ενοικίασης, της Αστυνομίας, της Στρατιωτικής Μονάδας.
3. Μόλις λήξει το πρώτο δεκαήμερο συγκεντρώνονται όλες οι αιτήσεις μεταγραφών με τα
δικαιολογητικά τους και διαβιβάζεται στην Επιτροπή Μεταγραφών.
4. Το Δ.Σ. με απόφασή του στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του επικυρώνει και εκδίδει
το πόρισμα της Επιτροπής Μεταγραφών αυτό ως έχει.
5. Οι αθλητές ή τα σωματεία που διαφωνούν με το πόρισμα αυτό, έχουν το δικαίωμα της
προσφυγής στα αρμόδια όργανα του Νόμου.