ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

α)ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ
1. Η Διαιτησία της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. υπάγεται στην Ομοσπονδία και οι αρμοδιότητες της
Διαιτησίας ασκούνται από την Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.
2. Την αποκλειστική δικαιοδοσία και εξουσία στη Διαιτησία έχει η Ομοσπονδία
3. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ορίζονται οι Επιτροπές Διαιτησίας : Κ.Ε.Δ.,
Ε.Ο.Δ., Π.Ε.Δ.
4. Το Δ.Σ. ύστερα από απόφαση της Ε.Ο.Δ. ορίζει τους Διαιτητές στις προκηρύξεις των
επίσημων αγώνων.
5. Οι αγώνες καθορίζονται από τεχνικούς κανόνες οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στους
“ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ” κάθε αθλήματος ξεχωριστά.
6. Οι Διαιτητές διαφυλάττουν την ασφάλεια των αθλητών και την ποιότητα των αγώνων
τηρώντας αυστηρά τους Κανονισμούς Αγώνων.
7. Κανένας Διαιτητής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του Προπονητή σε οποιοδήποτε
σωματείο της Ομοσπονδίας.
8. Κανένας Διαιτητής δεν μπορεί να λάβει μέρος σε επίσημους αγώνες ως αθλητής
β) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ(Κ.Ε.Δ.)
Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ομοσπονδίας είναι μέρος της οργάνωσης και σύνθεσής
της και προβλέπεται από το καταστατικό της. Συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και
αποτελείται από τρία (3) μέλη, που κατά τεκμήριο είναι οι καλύτεροι και παλαιότεροι
διαιτητές. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ορίζεται ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.
Η Κ.Ε.Δ. είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω :
1. Για την εκπαίδευση νέων Διαιτητών.
2. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τη διεξαγωγή σεμιναρίων υπενθύμισης των κανόνων διαιτησίας
καθώς και την ενημέρωσή και εκπαίδευσή τους στους νέους κανόνες όποτε αυτοί
προκύψουν.

3. Την αξιολόγηση των υπαρχόντων Διαιτητών με σκοπό τη διατήρηση ή τη βελτίωση τους.
4. Για τη σύνταξη των γραπτών θεμάτων εξετάσεων διαιτησίας.
5. Για τη διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων διαιτησίας.
6. Για την απόδοση των διπλωμάτων στους νέους Διαιτητές, που περνάνε επιτυχώς τις
εξετάσεις.
7. Για την προαγωγή των διαιτητών στις επόμενες κατηγορίες
8. Για την επιλογή των παρατηρητών και υπευθύνων διαιτησίας στους επίσημους αγώνες.
9. Για την εισήγηση προς το Δ.Σ. για την προώθηση Εθνικών Διαιτητών σε Διεθνείς.
10. Για τη σωστή λειτουργία των διαιτητών κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων και των
λοιπών αθλητικών συναντήσεων
11. Για τη διευθέτηση και την επίλυση προβλημάτων, που αφορούν την εφαρμογή των
κανονισμών διαιτησίας κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων.
12. Για τη σύνταξη αναφορών αξιολόγησης μετά το τέλος κάθε Πρωταθλήματος, όλων των
Διαιτητών που έλαβαν μέρος, καθώς και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την
Διαιτησία
13. Για τη διατήρηση του αρχείου των Διαιτητών με το ιστορικό κάθε Διαιτητή ξεχωριστά –
συμμετοχές σε πρωταθλήματα, σεμινάρια, συμπεριφορά, αξιολόγηση ικανοτήτων.
14. Για την εισήγηση στην Ομοσπονδία για τη συγκρότηση των Ε.Ο.Δ., Π.Ε.Δ. όπως
προβλέπεται.
γ)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (Ε.Ο.Δ.)
1. Η Ε.Ο.Δ. είναι υποεπιτροπή της Κ.Ε.Δ. και αποτελείται από τρία(3) μέλη, τα οποία
εισηγείται η Κ.Ε.Δ αλλά τα ορίζει το Δ.Σ.
2. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι μέλος της Κ.Ε.Δ.
3. Σκοπός της είναι να ορίζει τους διαιτητές που θα λαμβάνουν μέρος στους επίσημους
αγώνες.

4. Μετά τον ορισμό των Διαιτητών και λοιπών οργάνων Διαιτησίας από την Ε.Ο.Δ. η
Ομοσπονδία αναγράφει αυτούς στις προκηρύξεις των αγώνων και φροντίζει για την
ειδοποίησή τους.
5. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αντικατάστασης ενός Διαιτητή ( ανωτέρα βία,
κ.λ.π. ), η Ε.Ο.Δ. φροντίζει να καλύψει το κενό με εφεδρικό Διαιτητή που έχει κληθεί
εγκαίρως.
δ) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ( Π.Ε.Δ.)
1. Είναι υποεπιτροπή της Κ.Ε.Δ. και αποτελείται από τρία(3) μέλη ορισθέντα από το Δ.Σ.
από πίνακα πέντε(5) τουλάχιστον διαιτητών που πρότεινε η Κ.Ε.Δ.
2. Έχει ως κύριο της έργο την επιβολή πειθαρχικών ποινών στους Διαιτητές για παραβάσεις
που αφορούν την άσκηση των αγωνιστικών καθηκόντων τους, στους αγώνες των
Εθνικών Πρωταθλημάτων.
3. Μετά την επιβολή της ποινής σε διαιτητή αυτός ειδοποιείται από την Π.Ε.Δ. μέσω της
Ομοσπονδίας.
4. Οι αποφάσεις της Π.Ε.Δ. επιδέχονται έφεση.
5. Ποινές που έχει επιβάλλει η Π.Ε.Δ., για τις οποίες δεν θα ασκηθεί έφεση, σύμφωνα με
επικυρώνονται από το Δ.Σ. εφόσον τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.
ε) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1. H ΚΕΔ., σε συνεργασία με την Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. διοργανώνει σεμινάρια διαιτησίας για
αρχάριους και προχωρημένους. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων διαιτησίας ανακοινώνεται από το
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά από πρόταση της ΚΕΔ.. Το πρόγραμμα αυτό κοινοποιείται σε όλους
τους Διαιτητές καθώς και σε όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας. Το κόστος συμμετοχής σε κάθε
σεμινάριο καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά από πρόταση της ΚΕΔ. Σκοπός των
σεμιναρίων είναι:
i. Η εκπαίδευση νέων Διαιτητών.
ii. Η εκπαίδευση των Διαιτητών στους νέους Κανονισμούς Διαιτησίας, όποτε αυτοί
προκύψουν.

2.Τα σεμινάρια διαιτησίας περιέχουν δύο μέρη:
i. το θεωρητικό: αναλύονται οι κανόνες Διαιτησίας σύμφωνα με τους οποίους
λειτουργούν η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σάμπο(FIAS) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Κουρας(IKA). Η ΚΕΔ υποχρεούται να εκδώσει και να μοιράσει σε όλους τους
Διαιτητές βιβλίο με τους κανονισμούς και τον τρόπο διεξαγωγής των Αγωνισμάτων.
Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να ανανεώνεται, όποτε προκύπτουν νέοι κανόνες.
ii. το πρακτικό: περιλαμβάνει διαιτησία στην πράξη και σχολιασμό των διαφόρων
φάσεων, των βαθμών και των ποινών που δίνονται ανά περίπτωση.
στ) ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Οι διαιτητές ανάλογα με τις ικανότητές και την εμπειρία τους, διακρίνονται σε τρεις (3)
βαθμούς:
i. Διαιτητές Γ΄ Κατηγορίας: Επί ένα ( 1 ) έτος χρησιμοποιείται ως χρονομέτρης και
αργότερα ως κριτής(Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους αγώνες εντός Ελλάδας,
πλην τελικών Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.
)
ii. Διαιτητές Β΄ Κατηγορίας: Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους αγώνες εντός
Ελλάδας. Εφόσον προταθούν από την ΚΕΔ. και πάρουν την τελική έγκριση από το Δ.Σ
και την Παγκόσμια Ομοσπονδία, μπορούν να διαιτητεύουν σε Διεθνή Τουρνουά Β’
Κατηγορίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
iii. Διαιτητές Α΄ Κατηγορίας Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους αγώνες εντός
Ελλάδας. Εφόσον έχουν ήδη διαιτητεύσει σε Διεθνή Τουρνουά Β’ κατηγορίας, η
Παγκόσμια Ομοσπονδία τους κρίνει και τους προάγει στην κατηγορία ΄΄Διεθνής
Διαιτητής Α΄ Κατηγορίας΄΄ και διαιτητεύουν σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια
Πρωταθλήματα.
ζ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Διαιτητές της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ. έχουν δικαίωμα να γίνουν όλοι όσοι:

i. Είναι άνω των 18 ετών
ii. Έχουν τις βασικές γνώσεις πάνω στα αθλήματα
iii. Έχουν κατ’ ελάχιστον τριετή(3) εμπειρία ως αθλητές
iv. Έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας
η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ-ΑΓΩΝΩΝ
1. Οι Γραμματείες υπάγονται αποκλειστικά στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.
2. Η ΚΕΔ με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αναλαμβάνει την εκπαίδευση των νέων
Γραμματέων, καθώς και την επιμόρφωση των παλαιών στους νέους κανονισμούς, όποτε
αυτοί προκύψουν.
3. Κανένας υποψήφιος Γραμματέας δεν μπορεί να εξασκεί το επάγγελμα του Προπονητή
θ) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Για έκτακτες περιπτώσεις ή για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό
Διαιτησίας η ΚΕΔ συνεδριάζει και προτείνει την απόφασή της στο Δ.Σ. Ομοσπονδίας. Την
τελική απόφαση την έχει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.